Гугъуехьыр къызэрызэднэкIыфынур си фIэщ мэхъу

Урысей Федерацэм и ­Федеральнэ Зэхуэсым ­ФедерацэмкIэ и Советым ­КъБР-м къыбгъэдэкIыу хэт  сенатор Къанокъуэ Арсен хэлъ цIыхугъэр, къыщалъ­хуа Къэбэрдей-Балъкъэрым къыхуиIэ гулъытэр зы­хуэдизыр куэдым ящIэ.

Иджыпсту ди къэралри нэгъуэщI щIыналъэ куэди зыпэщIэува гугъуехьым и ­хэку цIыкIур къыхэкIа зэ­-        ры­хъуным емыгупсысу къэ­накъым Къанокъуэр. Абы Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым мы махуэхэм кърит­хащ: «Эпидемием ебэныным сэри си къару хэслъхьэну мурад сщIащ - Налшык къалэ дэт «Синдика» интур-хьэщIэщымрэ узын­­шагъэр щрагъэфIакIуэ-зыщагъэхъуж комплек­сымрэ, хуэныкъуэ хъу­мэ, КъБР-м Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм хуит хуэсщIынущ, сымаджэхэр щIагъэгъуэлъ­хьэн папщIэ. Зи гугъу сщIы IуэхущIапIитIым гъуэлъыпIи 160-рэ щIэтщ. Къищынэмы­щIауэ, иджыпсту Китай компанием зэгурыIуэныгъэ ­идо­щIылIэ ИВЛ аппаратхэмрэ коронавирусыр къы­зэ­рахутэ тест Iэмэпсы­мэ­хэмрэ къэт­­щэхун папщIэ».
Къанокъуэ Арсен жиIащ мы тхьэмахуэм и кIуэцIкIэ, нэкIуIупхъуэ мини 100 ­КъБР-м къригъашэу, цIы­ху­хэм пщIэншэу хуагуэшыну.  «Синдика» компаниер хьэ­зырщ, ди цIыхубэр узым ­щыхъума хъун щхьэкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Уна­фэщIхэм сыт и лъэныкъуэ­кIи защIигъэкъуэну.  
«Хуабжьу си жагъуэ мэхъу уз зэрыцIалэр ди республикэм исхэм ящыщхэми ­къа­зэрыжьэхэуар. Ауэ абыхэм я щытыкIэр нэхъыфI мэхъу. Тхьэм ящхьэщих!
Вирусыр нэхъ зытегушхуэр ныбжь зиIэхэращ. Абы къыхэкIыу фыкъыхузоджэ нэхъыжьхэм гулъытэ  хэха ­яхуэ­ф­­щIыну, Iэмал зэриIэ­кIэ, уэрамхэм къыдэвмыгъэхьэну, ерыскъыхэкIхэмрэ хущхъуэхэмрэ къащэхунымкIэ сэбэп фахуэхъуну. Вирусым къихьа гугъуехьым нэрылъагъу ищIащ дунейм цIыхуу тетыр зы кхъухь зэ­рызэдисыр, политикэ, экономикэ зэпыщIэныгъэхэм           я мызакъуэу, псэуныгъэм ехьэ­лIа IуэхугъуэхэмкIи хуабжьу зэрызэпхар. Зы цIы-хум и гупсысэ зэтеубыдам, хэлъ жэуаплыныгъэм  цIыху гъащIэ мин бжыгъэ елъытащ.
Си фIэщ мэхъу, эпидемио­логхэм я чэнджэщхэмрэ къэрал псор зытехьа карантин псэукIэмрэ дытетмэ, дызыхэхуа гугъуехьыр ­псын­щIэу къы­зэ­рызэд­нэ­кIы­­фынур.
Фи щхьэмрэ фи Iыхь­лы­хэмрэ фхъумэ! Узыншагъэ Тхьэм къывит!», - етх Къанокъуэм.
Апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ цIыхущхьэр къызэрыригъэ­лынум шэч хэлъкъым. Ды­зы­хуэвгъэсакъыж!
 

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: