КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирус узым зыщемыгъэубгъунымкIэ оперативнэ штабым и хъыбарегъащIэ центрым

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ республикэм и щIыналъэм коронавирус уз зэрыцIалэм зыщемыгъэуб­гъунымкIэ оперативнэ штабым и хъы­барегъащIэ центрым. IэщIагъэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэр яIэу мыбы щылажьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм ящы­щу телефонкIэ къэпсалъэхэм жэ­уапхэр ират. Къэпсалъэхэр дэIэпыкъу­ныгъэ щхьэхуэхэм щIолъэIу, узыр зэмыгъэуэлIэнымкIэ карантин лэжьыгъэм ­хиубыдэхэм щIоупщIэ, апхуэдэу мы уз зэрыцIалэр нэхъыбэу иджыпсту здэщыIэ къэралхэм къикIыжахэм ятеухуа хъы­бархэр къат.

ЩIыналъэм и унафэщIым къыхигъэ­щхьэхукIащ Iуэхум и щытыкIэм иджыпсту псори ткIийуэ зэрыкIэлъыплъыр. Узым пэ­щIэтынымкIэ зи чэзу Iуэхухэр и зэманым зэфIагъэкIащ, къапщтэмэ, къалэ сымаджэщым уз зэрыцIалэхэмкIэ и къудамэмрэ етIуанэ къалэ сымаджэщымрэ мы узыфэр зэуалIэхэр щIагъэгъуэлъхьэну хьэзырщ.
КъБР-м и Iэтащхьэм апхуэдэу жиIащ ­коронавирусым земыгъэубгъунымкIэ оперативнэ штаб гъатхэпэм и 12-м къызэрызэ­рагъэпэщар, Iуэхум и пэжыпIэр къыщыгъэлъэгъуа хъыбархэр зыхуэхьэсынымкIэ хъыбарегъащIэ центр къызэрызэIуахар.
«Иджыпсту мыхьэнэ хэха иIэщ бзыщI лъэпкъ хэмылъу информацэ тэмэмыр ирикъуу зыхуэфащэ органхэм яIэрыгъэхьэ­ным, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. - Властым и органхэм коронавирусым республикэм зыщемыгъэубгъунымкIэ зыхуэфащэ Iуэху псо­ри зэфIагъэкI. Мы узыфэмкIэ яцIэлахэм, сымаджэ хъуа­хэм ядэIэпыкъуным хуэунэтIауэ медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр къызэрагъэпэщ Узыншагъэр хъумэнымкIэ министерствэм, Роспотребнадзорым. Нобэм ирихьэлIэу Iуэхум и щы­ты­кIэр: ди жагъуэ зэрыхъущи, мы узыфэр зыпкърытхэм цIыхуитI къахэхъуащ, цIыху    27-рэ стационархэм щIагъэгъуэлъхьащ ­дохутырхэр якIэлъыплъын папщIэ, апхуэ­дэу карантиным и хабзэхэм тету я унэхэм щыIэ цIыху 689-м якIэлъоплъ. Сэ Iэ щIэздзащ цIыху куэд зыхэт Iуэхухэр гъэмэ­щIэ­нымкIэ адэкIи зэфIэгъэкIын хуей лэжьыгъэхэм ятеухуа указым, ар КъБР-м и Iэтащхьэм и официальнэ сайтым, цIыхубэ ­хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм къытра­дзащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу ­нэхъыжьхэм захуэзгъэзэну сыхуейщ: фи унагъуэхэм фахэсу унэм фIыщIэс, цIыху куэд щызэхыхьэ щIыпIэхэм Iэмал зэриIэкIэ защывдзей. Фэ фыдэхуэхауэ, фащыгъуп­щэжауэ къыфщымыхъун папщIэ респуб­ликэм и унафэщIхэмрэ волонтёрхэмрэ ­Iэмал зэриIэкIэ зыкъыфщIагъэкъуэнущ. Ап­хуэдэу республикэм ис псори нэхъ зы­хуэсакъыжыну къыхузоджэ. Иджыпсту зэ­хы­хьэшхуэхэр къызэрызэвмыгъэпэ­щы­ным фыхущIэкъу, унэм нэхъыбэрэ фис. Ар сэбэп хъунущ вирусым земыгъэубгъунымкIэ».
КIуэкIуэ К. В. хэхауэ фIыщIэ яхуищIащ медицинэ IуэхущIапIэхэм, Роспотребна­дзорым я лэжьакIуэхэу, къэрал кIуэцI Iуэху­х­эмкIэ органхэм къулыкъу щызыщIэхэу ­коронавирусым земыгъэубгъунымкIэ япэ сатырхэм хэтхэм икIи республикэм щып­сэухэм я шынагъуэншагъэр къызэзыгъэ­пэщхэм. Урысей Федерацэм и цIыхухэм защыхуигъэзам, къэралым и Президентым къигъэува къалэнхэм я гугъу щищIым, ­КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщхьэхукIащ, иджыпсту екIуэкI Iуэхухэм ехьэлIауэ къапщтэмэ, цIыхухэм защIэгъэкъуэнымкIэ абыхэм къыпхуэмылъытэным хуэдиз мыхьэнэ зэраIэр.
«Коронавирусым земыгъэубгъуным хуэу­нэтIауэ иджыпсту зэфIагъэкIхэр Iуэхум и япэ Iыхьэу аращ. ЕтIуанэращи - Президентым нэгъэсауэ къыгуроIуэ коронавирусым зэрызиубгъум къыхэкIыу экономикэр зэрехуэхынур икIи абы иубзыхуащ цIыхухэр, псэуныгъэм пыщIауэ къэралым щыIэ IуэхущIапIэхэр дэIыгъынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр. Дэ нобэ зыхуэфащэ IэнатIэхэм я пщэ итлъхьащ УФ-м и Президентым къигъэува къалэнхэр икIэщIыпIэкIэ зэфIэгъэ­кIынымкIэ сэбэп хъуну хабзэ мардэхэр ягъэхьэзырыну», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: