Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн сакъ болургъа чакъырады. Аны бла бирге аслам адам олтургъан улоуладан эсе маршруткаланы хайырланыргъа эм резин къолкъапла киерге кереклисин да эсгертеди, деп билдириледи ведомствону сайтында.
Министерство пассажирлени жукъгъан ауруудан сакъ болургъа юйретген жорукъланы да басмалагъанды. Анда адам аслам жыйылгъан заманда транспортха минмезге кюреширге, шинтиклеге эм башха жерлеге азыракъ тиерге, жол къоратхандан сора, къолланы сапын бла жууаргъа унутмазгъа тийишлиси эсгертиледи.

Поделиться: