Бабугентни гара суулары – эм ахшыланы санында

Къабарты-Малкъарда Халкъла аралы кооперацияны бла экспортну «Жылны экспортёру» деген битеуроссей саугъасы ючюн эришиуню регион кесегини эсеплерин чыгъаргъандыла.
Саугъа «Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектни толтурууну чеклеринде жер тюбюнде байлыкъла эмда энергетика бла байламлы болмагъан товарланы, жумушланы, билим бла байламлы ишни экспортунда артыкъда жетишимли болгъан организациялагъа бла предпринимательлеге бериледи.
Къабарты-Малкъарда конкурсну регион кесегин КъМР-де предпринимательствогъа себеплик этген ара къурагъанды. Анга республиканы Экономика министерствосу себеплик этгенди.
-«Жылны экспортёру» конкурсну регион кесегинде хорлагъанла аны округда кезиуюне къатышырыкъдыла. Ол а Ставрополь крайда быйыл сентябрьде «АгроЮг» форумну кезиуюнде бардырыллыкъды. Анда сайланнганла уа федерал эришиулеге барлыкъдыла. Ала уа Москвада ноябрьни ал кюнлеринде «Сделано в России»  Халкъла аралы VII экспорт форумда ётерикдиле»,- дегенди КъМР-де предпринимательствогъа себеплик этген араны регион фондуну директору Залим Кайсинов.
Алайды да, «Промышленностьда 2019 жылны экспортёру» деген регион саугъа «Техно-алмаз» предприятиягъа (Терек ш.), аш-азыкъ промышленностьда «Нальчик-сладость» сатыу-алыу юйге, агропромышленность комплексде «Отбор»  агрофирмагъа (Прохладна район) берилгенди. «Прорыв 2019 года» номинацияда уа Черек районну Бабугент элини «Живая вода» предприятиясы хорлагъанды.

Холаланы Марзият.
Поделиться: