Владимир Путин къыйын аурууну тыяр эмда социал болушлукъну игилендириу мадарланы ачыкълагъанды

Россейни Президенти Владимир Путин коронавирус жайыла баргъаны бла байламлы халкъгъа чакъырыу этгенди эмда аурууну тыяр мадарларын ачыкълагъанды.
Бек алгъа къырал башчы Конституциягъа кийирирге деп белгиленнген тюрлениуле ючюн 22 апрельде бардырыллыкъ къол кётюрюулени арт болжалгъа кёчюрюуню дурус кёргенди. Владимир Путин бу ишге уллу жууаплылыкъ бла къарагъанын, россейлиле артдаракълада, коронавирус бла байламлы хал игиге айланнгандан сора, сайлауларын этмей къоймазлыкъларына ышаннганын айтханды.
Андан сора ол келир ыйыкъ Россейде ишчи ыйыкъ болмазлыгъын билдиргенди. Россейлиле 30 мартдан башлап 5 апрельге дери солурукъдула, иш хакълары уа сакъланырыкъды. Путинни оюмуна кёре, узун солуу кюнле аурууну жайылыуун бираз тохтатыргъа онг берликдиле.
Дагъыда коронавирус бла байламлы файдаларыны 30 процентден артыгъын тас этгенлеге потребитель эмда ипотека кредитлени артдаракълада тёлерге эркин этиледи. Гитче эмда орта бизнесге да кредитлерин тёлеуню болжаллары созулады.
Предпринимательлеге страховой взносла 30 процентден 15 процентге дери азайтыллыкъдыла.
Жууукъ алты айгъа Президент банкротствогъа да мораторий салыуну тюзге санагъанды. Сёз, туризмча, артыкъда уллу заран тюшген компанияланы юслеринден барады.
Аны бла бирге тыш къыраллагъа дивидендлени чыгъарыу ючюн салыннган налог 2 процентден 15 процентге дери ёсерикди.
Россейлилеге жууукъ жарым жылда берирге деп айтылгъан социал пособияла бла льготла андан ары берилликдиле.
Больничный эмда ишсизлик ючюн бир айгъа тёленнген ахча иш хакъны бек аз ёлчемине жетдирилликди (12 минг сом).
Аналыкъ капиталгъа тийишли болгъан юйюрлеге келир юч айны ичинде хар сабий ючюн ай сайын 5-шер минг сом тёленирикди.
Урушну ветеранлары бла тылда уруннганла Хорламны 75-жыллыгъына тёленирик ахчаны май байрамлагъа дери, апрельде окъуна, аллыкъдыла.
Банк вкладлары бир миллион сомдан артыкъ болгъанлагъа файдаларына налог салынырыкъды, ол 13 процентни тутарыкъды.
Владимир Путин къыралны инсанларын врачланы бла власть органланы эсгертиулерине эс бурургъа, алагъа жууаплы кёзден къараргъа, аланы айтханларын этерге чакъыргъанды. «Мындан ары жашау халыбыз ма анга кёре боллукъду»,-деп чертгенди.

Текуланы Хауа хазырлагъанды.
Поделиться: