Хакъсыз медицина тинтиулени тизмеси жарашдырылгъанды.

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу быйыл борчлу халда медицина страхованияны фонду бла бардырыллыкъ багъалы медиуина тинтиулени тизмесин белгилегенди. Аны чеклеринде саулай да 189 минг саусузгъа къараллыкъды, деп билдириледи ведомствону пресс службасындан.
Тизмеге башда бла боюнда къан тамырлагъа магнит-резонанс (МРТ) эм компьютер томография (КТ) этиу бардырыу, аллергиягъа молекуляр диагностика ётдюрюу, сабийден ауурлукълары болгъанлагъа, жюреклери бла къан тамырлары, аш орунлары ауругъанлагъа УЗИ этиу, клеткаланы, В - категориялы гепатитни эм перитонеаль диализни тинтиу да киредиле.
Программа жангы диагностика оборудованиялары болгъан къырал эм энчи иели медицина организацияла да къатышып бардырылады. Саусуз кесине хакъсыз къаратыр ючюн жашагъан жеринде комиссиядан тийишли къагъыт алыргъа керекди.
-Быйыл къыралны жанындан себеплик этилген багъалы медицина тинтиулени санына танг къошулгъанды. Аны хайыры бла энди онкологияны башлана тургъанда эслерге жарарыкъды, компьютер эм магнит-резонанс томографлада къаратханланы саны да биринде беш, башхасында уа юч кереге ёсерикди. Андан сора да, жюреклери бла къан тамырлары ауруугъанладан 84 минг адам УЗИ-ни ётерге онг табарыкъдыла. Бийик технологиялы диагностиканы ётерге аслам адамгъа онг берилгени кёп къыйын ауруудан сакъланыргъа болушурукъду,- дейди КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: