Нальчикни сабий стадиону – эм иги спорт объектлени санында.

Москвада спорт мекямланы араларында бардырылгъан «АРЕНА» миллет эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла, анда «Тюз жердеги спорт майданла» деген номинацияда республиканы «Сабий стадиону» экинчи жерни алгъанды.
Хорлагъанланы бла лауреатланы къууанчлы халда 2020 жылны 15 майында алгъышларыкъдыла. Алагъа саугъаларын Россейни спорт министри Олег Матыцин, Олимпиада советни президенти Станислав Поздняков, Паралимпиада комитетни таматасы Владимир Лукин, белгили спортчула берликдиле. Жыйылыугъа регионланы башчылары, толтуруучу власть органларыны таматалары да къатышырыкъдыла.
Конкурсну Россейни Олимпиада эм Паралимпиада комитетлери, Спорт мекямланы ассоциациясы къурагъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: