Батыр нёгерлерин сагъыннгандыла, эсгертмеге гюлле салгъандыла.

Совет аскерле интернационал борчларын толтуруп, Афганистан Республикадан чыгъарылгъанлы 31 жыл толгъанына аталып, республиканы битеу районларында да Ата журтубузну къоруулаучуларыны эсгертмелерини къатларында хурметлеу жумушла бардырылгъандыла. Тёреде болгъаныча, ала кюн ортада Нальчикде Къозу тереклени бахчасында башланнгандыла.
Интернационалист аскерчилени эсгертмесини къатында ол къазауатны ветеранлары, республиканы власть органларыны келечилери, жамауат да жыйылгъан эдиле. Тамала бла бирге былайгъа школчула, кадетле эмда Юнармияны жаш аскерчилери да келгендиле.
Митингни ача, Афган урушну, жер-жерли къаугъаланы ветеранларыны республикалы советини правленини таматасы КъМР-ни Парламентини депутаты Тимур Тхагалегов ол къазауатны сылтауларыны, аны эсеплерини юслеринден къысха айтханды. «2011 жылдан бери 15 февральда Россейде ата журтубуздан тышында къыраллада борчларын толтургъан аскерчилени эсгериуню кюнюча белгиленеди. Бу кюн байрамды, ол уруш бошалгъаныны, нёгерлерибиз энди ачымазлыкъларыны, жашла юйлерине, ата-аналарына къайтханларыны къууанчыды. Бюгюн а биз анда къалгъан аскерчилеге, офицерлеге баш урабыз»,-дегенди ол.
Къабарты-Малкъардан а ол къазауатха 1800 жаш кетгендиле, аладан 55-си анда ауушхандыла, сермешледе саулукъларын тас этип, жараладан ёлгенлени саны уа жылдан-жылгъа ёсюп барады. Юч жерлешибиз анда кёргюзтген батырлыкълары ючюн Къызыл Байракъны, онбир аскерчи уа Къызыл Жулдузну орденлери бла саугъаланнгандыла.
Дагъыда республиканы уланлары «За отвагу», «За боевые заслуги» майдалла бла белгиленнгендиле. «Жашларыбызны батырлыкълары бир заманда да унутуллукъ тюйюлдю. Биз а жаш тёлюге ол къазауатны сылтауларыны юсюнден керти хапарны билдирир ючюн къолдан келгенни этерикбиз»,-дегенди Тимур Тхагалегов эмда уруш бир заманда да къайтарылмазын тежегенди.
Экстремизмни профилактикасы жаны бла министр Залим Кашироков а бюгюнлюкде да россейли аскерчиле къыралдан тышында операциялагъа къатышханларын, ала халкъла аралы терроризмге къажау тургъанларын чертгенди. Залим Карачаевич ветеран организацияла ёсюп келген тёлюню юйретиу жаны бла ишни бардыргъанлары ючюн ыразылыгъын айтханды.
Уллу Ата журт урушну, урунууну ветеранларыны республикалы советини башчысы Мухамед Шихабахов а 15 февраль аскерчилерибизни кишиликлерини, батырлыкъларыны белгиси болгъанын, алагъа Афганистанда кеслерини борчларын къыйын табийгъат болумлада толтурургъа тюшгенин чертгенди. «Алай битеу сынаулагъа да къарамай, Ата журтубуз салгъан борчланы бет жарыкълы толтургъансыз»,-деп къошханды ол.
Афган урушну ветераны генерал-лейтенант Аттоланы Борис эсгериу жумушла битеу къыралда да болгъанларын, ветеранла бир бирлерин жокълап, нёгерлерин эсгергенлерин чертгенди. «Хар къазауатны да кесини муратлары бардыла. Бюгюн, ол жылланы эсге тюшюре, совет аскерлени Афганистаннга кийирилгенлери тюз оноу болгъанын шарт айталлыкъбыз.
Тарыхыбызны унутсакъ, шёндюгю, келир жашауубуз да къураллыкъ тюйюлдюле. Аны себепли биз ёсюп келген тёлюню патриот ниетлеге, кеслерини антларына кертичилей къалгъанланы юлгюсюнде юйретирге борчлубуз»,-деп чертгенди ол эмда шёндю Афганистанда бардырылгъан халкъла аралы политикагъа кёз къарамын билдиргенди.
РФ-ни Сауутланнган кючлерини запасдагъы офицерлени миллет биригиулерини республикалы бёлюмюню таматасы Аталаны Жашарбек а россейли аскерчиле къайда къуллукъ этселе да, батырлыкълары, низамлылыкълары, антларына кертичиликлери бла башхалагъа юлгю болгъанларын чертгенди.
Митингде КъМР-ни аскер комиссары Залим Шогенов, ДОСААФ-ны республикада бёлюмюню башчысы Мухажид Закуев эм башхала да сёлешгендиле.
Афган урушдан къайтмагъанланы жыйылгъанла бир минут шумсуз туруп эсгергендиле. «Чекчилени жаш нёгерлери» клубну окъуучулары уа анда къалгъан хар жерлешибизге атап, кёкге акъ шарланы ийгендиле. Ахырында эсгертмеге гюлле салыннгандыла.
Эсгериу жумушла «Нальчик – аскер махтаулукъну шахары» стеланы алларында да болгъандыла.

Токъланы Фатима.
Поделиться: