Регион властьланы жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны аламат мадары.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Чернышенко башчылыкъ этген делегацияны къауумунда цифралы айныу эмда асламлы коммуникацияла министри Максут Шадаев, Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров бла бирге Подмосковьеде болгъанды эмда Регионнга оноу этиу араны иши бла шагъырейленнгенди. Къонакълагъа аны Москва областьны губернатору Андрей Воробьёв кёргюзтгенди.
Бу махкемеде 30 тийишли ведомстводан 120-дан артыкъ адам урунады. Ала медицина, билим бериу, социал къоруулау, жолла, жамауат транспорт, къырал жумушла, ЖКХ, кир-кипчик, экология, къурулуш, къоркъуусузлукъ, басма органла, миллет проектле жаны бла ишлейдиле. Арада «Добродел» порталгъа, губернаторну энчи телефон номерине, шахар округланы администрацияларына бла соцсетьлеге тюшген билдириулеге къаралады эмда алагъа кёре тинтиуле бардырыладыла. Москва областьны 64 шахар округунда да аллай арала къуралыпдыла.
Казбек Коков бу махкемени регион властьланы жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны аламат амалына санагъанды. Ол медицинада, билим бериуде, ЖКХ-да, социал къоруулауда эм башха бёлюмледе да чыкъгъан жартылыкъланы бла кемчиликлени билирге эмда аланы кетерирге себеплик этеригин чертгенди.
-Январьны ахырында бу Арада болгъанында, Россейни Президенти Владимир Владимирович Путин быллай махкемелени къыралыбызны регионларында да къураргъа кереклисин айтханды. Россейни Правительствосуну эмда РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы болушлукълары бла Къабарты-Малкъар аллай система кийириллик субъектлени санына къошуллукъду,-деп чертгенди Казбек Коков.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: