Эс буруп тынгылагъанды, буйрукъла бергенди.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республикада жашагъан къауум адам бла тюбешгенди эмда аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Ала уа асламысында жашау журтланы къытлыгъы, къыйын саусузгъа багъыу, кёп сабийли эм къолайсыз юйюрлеге, къыяулулагъа болушлукъ этерге кереклиси бла байламлы эдиле.
Регионну оноучусу келгенлени айтханларына тынгылагъандан сора КъМР-ни толтуруучу власть органларыны бла муниципал къуралыуланы башчыларына тийишли буйрукъла бергенди, аланы толтурууну болжалларын да белгилегенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: