ЗауэлIхэр утыку йохьэ.

Урысейм и лъэпкъ гвардиеу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и хэщIапIэм ще­кIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ дзэ зэгу­хьэ­ныгъэм гырэ спортымкIэ я чемпионат. Абы хэтащ IэнатIэхэм и кIуэцIкIэ щыIа ­зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр - КИФЩI-м щыIэ Лъэпкъ гвардием и командэ 16-м я спортсмен 80-м щIигъу.
Килограмм 24-рэ зи хьэлъагъ гырэр ­дакъикъипщIым къриубыдэу лIэужьыгъуэ зыбжанэкIэ къызэраIэтыфымкIэ спортсменхэр зэпеуащ. ТекIуахэр гуп, щхьэзакъуэ зэ­хьэ­зэхуэхэм къыщахьа балл бжыгъэхэмкIэ наIуэ хъуащ.
Япэ увыпIэр яубыдащ Грознэ къалэм дэт, Жуковым и орденыр зыхуагъэфэща дзэ частым и спортсменхэм. Абыхэм къакIэ­лъокIуэ Дагъыстэнымрэ Минеральные Воды ­къалэмрэ щыIэ гупхэр. Домбеякъыр зыIэ­рагъэхьащ Владикавказрэ Ставропольрэ ­къулыкъу щезыхьэкIхэм.
ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ медалхэр, кубокхэр, грамотэхэр иратащ.

КЪЭХЪУН Бэч.
Поделиться: