Нальчикден Яникойгъа –троллейбус бла.

Былтыр жылны аллындан окъуна токсуз автоном халда ишлеген 2-чи номерли троллейбусну «Горная – Шалушка» маршрутун Яникойгъа дери созарча жамауатдан тилекле келгенлей тургъандыла, деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
Алай бла 2019 жылда майда ведомствону, Нальчик шахар округну администрациясыны эм Троллейбус управленияны келечилеринден къуралгъан комиссия, 1,5-километрлик участокну тинтгендиле. Жарсыугъа, жолда асфальт салынмагъаныны эм уллу пассажир транспорт бурулурча эркин жер болмагъаныны хатасындан проект башланмай къалгъанды.
Бюгюнлюкде уа, тийишли ишле тамамланып, бу жумуш сылтаусуз болурча этилгенди. Аны бла байламлы быйыл 27 январьдан башлап 2-чи номерли троллейбус Яникойгъа дери жюрюп тебирерикди.

Поделиться: