ТехникэщIэ кърат.

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм мэзхэр хъу­мэнымкIэ и IуэхущIапIэхэм дыгъуасэ иратащ техникэщIэ 20.
А Iуэхум хэтащ УФ-м щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министрым и къуэдзэ - Мэз IэнатIэмкIэ федеральнэ IуэхущIапIэм и унафэщI Аноприенкэ Сергей, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м щIыуэпс хъугъуэ­фIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс, республикэ уна­фэщIхэр.
«Экология» лъэпкъ проектым хыхьэу, иджы етIуа­нэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрохьэ транспортыщIэхэр. Иджырей мардэхэм тет техникэр щIыпIэ нэхъ гугъухэми зэрыпхы­кIыфым и фIыгъэкIэ IэщIагъэлIхэр щIэх нос мэзхэм къыщыхъуа мафIэсым, псори зэщIимыщтэ щIыкIэ.
-Федеральнэ проектыр ягъэзэщIэн зэрыщIадзэрэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым къратащ техникэ щхьэ­хуэу 30, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. - 2020 гъэм дыпоплъэ иджыри 15 къы­тIэрыхьэну. Лэжьыгъэ мы­тынш къытпэщылъщ - 2024 гъэ пщIондэ хуэдитIкIэ нэхъ мащIэ тщIын хуейщ мафIэсхэм я бжыгъэр, абыхэм зэраныгъэу къахьыр. ДиIэ Iэмалхэр къэдгъэсэбэпу, езы ­мафIэсхэри къэдмыгъэхъуным ди нэIэ тедгъэтын ­хуейщ. ФIыщIэ яхуэтщIыпхъэу къызолъы­тэ, Iэмалышхуэхэр ябгъэдэмылъми, иджыри къэс мэзхэр хъу­мэным зи гуащIэ емыблэжу телэжьахэм. Си фIэщ мэхъу 2019 - 2020 гъэхэм диIэну техникэр абыхэм щIэгъэкъуэнышхуэ къахуэхъуну, икIи шэч къытесхьэркъым ди мэз IэнатIэр зыхуей хуэгъэзэным ахэр зэрегугъунум.
КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ мэзым къыщагъэсэбэп техникэр илъэс пщIы бжыгъэ лъандэрэ зэрызэрамыхъуэкIар, абы къыхэкIыу УФ-м ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм и унафэщIхэм щIыналъэм зыкъызэрыщIагъэкъуам папщIэ фIыщIэ зэрахуи­щIыр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ..
Поделиться: