Жаш усталаны хазырлаугъа - аслам эс.

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Моданы технологиясы» компетенцияда «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатына къатышырыкъланы айырыр муратда конкурс бардырылгъанды. Алай бла тиширыулагъа аламат кийимле тикгенлери ючюн финалгъа алты къыз чыкъгъандыла.
Быллай конкурс быйыл бла экинчи кере ётеди. Анга къытышыуну къайгъысын университетде былтырдан окъуна этгендиле. Юйретирча экспертлени айыргъандыла эм жараула этерча ырысхы-техника онгланы да хазырлагъандыла. Озгъан жылда эришиулени республикалы кесегинде вузну жангыз келечиси Мадина Тамбиева экинчи жерни алгъанын да белгилерчады.
- Мен быллай уллу конкуренциясы болгъан, даражалы эришиулеге биринчи кере къатышханма. Ол себепден экинчи жерге чыгъар ючюн, уллу къыйын салгъанма.Аны бла бирге ол манга бек сейир кёрюннгенди, алгъа барыргъа таукеллендиргенди. Андан бери ишиме жууаплыракъ къарап башлагъанма, билимими ёсдюрюрге да дайым итиннгенлей турама, деп билдиреди дизайн колледжни студенти Мадина Тамбиева.
Конкурсанткала дизайн колледжни «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» бёлюмюню 2-чи эм 3-чю курсларында окъуйдула. Ала чемпионатны даражалылыгъын, сынамны байыкъландырыргъа себеплик этгенин эм хорлагъаннга урунурча онг тапдыргъанын да белгилейдиле.
Конкурс: «Техника сурат», «Макетирование амал бла жыйрыкъ тигиу» эм «Тиширыулагъа куртка хазырлау» деген модульладан къуралады. Жаш устала кийимлени конструкцияларын жарашдыра эм тиге да билирге керекдиле. Ала инструкция, эскиз, материал, чертёж эм фурнитура дегенча абериле бла да жалчытылынадыла.
Чемпионатны эксперти Блиева Алина жюриде олтургъанла кийимлени ариулукъларындан башлап къалай тигилгенлерине дери къарарыкъларын, хар шартха кёре балла саллыкъларын да айтады. Бизни компетенция бек къыйынладан бирине саналады. Ол себепден техника эм ариулукъ жаны бла да иги кёрюмдюле болдурурча эришиулеге айла бла тири хазырланыргъа керекди. Иги специалист, кийимни биче, тиге билгенден сора да, мода бла бирге атларгъа, рынокда сурамгъа эс бурургъа тийишлиди.
- Жаш профессионалла» деген къымылдау КъМКъУ-ну педагогика, дизайнер, медицина эм информация технологияла эм экономика колледжлеринде да тири ишлейди. Бюгюнлюкде педколледж «Гитче класслада окъутуу» компетенцияда чемпионатха къатышырча заявка бергенди. Аны бла бирге «Школгъа дери билим бериу» жаны бла да специалистлени хазырлап башлагъанды. Келир заманда «Моданы технологиясы» жаны бла да эришиулеге къатышырча мадар излерикбиз, дегенди КъМКъУ-да «Жаш профессионалла» къымылдауну координатору Болислав Богатуров.
Чемпионатны ахырында чыгъарылгъан эсеплеге кёре эм кёп балла алгъаны бла Зарема Тяжгова хорлагъанды. Энди ол быйыл февраль айда КъМКъУ-ну атындан «WorldSkills Russia» чемпионатны регионла аралы кесегине къатышырыкъды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: