Бал туз учузуракъ болгъанды, кёгетлени багъаларына уа иги да къошулгъанды.

Озгъан жылны ахыр айында республикада аш-азыкъланы, продукцияны, техниканы эмда берилген жумушланы багъаларына, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, 0,4 процент къошулгъанды. Аны аллында жылдан бери уа - 3,7 процентге, деп билдиргендиле СевКавстатдан.
Ведомствону отчётунда жазылгъаннга кёре, бу кезиуде бал туз 10,9 процентге учузуракъ болгъанды, будайны багъасы уа 5,5 процентни тас этгенди. Пиринчни, къудоруну, манный крупаны да аз-маз учузуракъ сатып алыргъа боллукъ эди.
Тахта кёгетлени бла жемишлени юсюнден айтханда, жаланда быхыланы бла алмаланы багъалары тюшгенди 1,5 эм 0,5 процентге. Быллай продукцияны башха тюрлюлери ючюн а кёбюрек тёлерге керек боллукъду. Сёз ючюн, нашаланы багъасына 1,5 кере къошулгъанды, помидорлагъа уа - кёп къалмай ючден бирине. Сарымсах (+9,9%), жюзюм (+8%), апельсин (+6,6%), кертме (+5%), картоф (+4,4%), сохан (+3,2%), лимон (+3,1%) да асламыракъ туруп тебирегендиле.
Йогуртланы, будай унну, шоколад конфетлени, тууар бауурну, эритилген бишлакъланы, тауукъланы, мороженныйни эмда макаронланы багъалары аз-маз (1-2,9%) тюшгенди, тауукъ жумуртхалагъа, наныкъ, эт эмда кёгет консервалагъа, сютге, чабакълагъа, тонгуз этге эмда бишлакъгъа 1-11,9 процент къошулгъанды. Ётмекни бла тууар этни багъалары уа хазна тюрленмегендиле. Аны бла аш-азыкъ «четенни» багъасы бир жылны ичинде 1,8 процентге кёбейип, 3731 сом 31 капек болгъанды.
Статистика ведомствода дарманла эмда медицина товарланы талай тюрлюлери неллай бир тургъанларын да билдиргендиле. Сёз ючюн, галазолин (-2,3%), лоперамид(– 2,1%), гипотиазид (–1,3%) учузуруакъ туруп тебирегендиле. Алай йод (+14,3%), корвалол (+5,5%), аллохол (+5,4%), бинт (+5,2%), амоксициллин (+4,9%)  эмда линекс (+4,7%) а иги да къошхандыла.
Телевизор, планшет компьютер, монитор, сагъат, бытовой электрон приборла эмда сотовый телефон сатып алама дегенле аз-маз азыракъ тёлерге боллукъдула. Ноутбук, газ отлукъ, тютюн продукция, косметика, эр кишилеге аякъ кийимле, трикотаж эмда юс кийимле ючюн а 1,5-2 процентге кёбюрек берирге тюшерикди. АИ-95 марка бензинни эмда алтын эм кюмюш кереклени багъалары уа тюрленмегенди.
Тайландда солуу 22 процентге учуз болгъанды, самолётха эконом класс билетни багъасы да 10,9 процентге тюшгенди. Алай узакъ жерлеге тебиреген поездни билетини багъасы уа 11,5 процентге кётюрюлгенди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: