Казбек Коков къоркъуусузлукъну тийишли даражада тутар ючюн, мындан ары да къадалып кюреширге кереклисин чертгенди.

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-де Ич ишле министерствону коллегиясыны жыйылыууна къатышханды. Кенгешге Россейни МВД-сыны Экономика къоркъуусузлукъ эмда коррупциягъа къажау кюреш бардырыу жаны бла баш управлениясыны таматасы Андрей Курносенко, КъМР-де баш федерал инспектор Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда кюч структураланы башчылары, КъМР-де МВД-ны энчи къаууму, жамауат эмда ветеран биригиулени келечилери да къошулгъандыла.
Жыйылыуда ведомствону бёлюмлери оператив-къуллукъ борчларын 2019 жылда къалай толтургъанларына къаралгъанды, быйылгъа баш борчла белгиленнгендиле. Ол санда уголовный, экономика, коррупция, наркотикле бла байламлы аманлыкъланы ачыкълау, аланы жолларын кесиу жаны бла ишни эсеплери сюзюлгендиле, дагъыда КъМР-де МВД-ны ГИБДД-сыны бёлюмлери жол-транспорт авариялада ачыгъанла бла ёлгенле не къадар аз болур ючюн не мадарла этгенлерине къаралгъанды.
Коллегияда сёлеше, Казбек Коков ич ишлени регион органлары право бузукълукъланы болдурмау, жамауат низамны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла иги кесек иш бардыргъанларын, аны хайырындан талай аманлыкъны, ол санда аскер эмда газ сауутла бла этилген аманлыкъланы, экстремизм эмда террорчулукъ бла байламлы тюрлюлерин да, азайтыргъа къолдан келгенин чертип айтханды. Анга уа участковый уполномоченныйлени, уголовный розыскда эмда башха бёлюмледе ишлегенлени борчларына жууаплы кёзден къарагъанлары, МВД-ны башха кюч структурала эмда республиканы власть органлары бла бирге ишлеуню тап къуралгъаны да уллу себеплик этгендиле, дегенди.
Аны бла бирге& министерствода болгъан онгла алыкъа толусунлай хайырланылмайдыла деп, КъМР-ни Башчысы мында баш борчланы туура этгенди, къоркъуусузлукъну жалчытыуда, аманлыкъланы, артыкъда экономика жаны бла бузукълукъланы, ачыкълауда эмда аланы жолларын кесиуде алгъадан мадарла этиуню, бюджетни ырысхысы къалай къоратылгъанына контрольну кючлендириуню селейтмезге кереклисин айырып айтханды. Коррупциягъа къажау кюрешиу, жоллада бузукълукъланы азайтыу, республикада право низамны жалчытыу алгъынча баш магъаналы жумушла болгъанлай къалгъанларын чертгенди. Казбек Коков КъМР-де МВД-ны энчи къауумуна бла аны башчыларына хайырлы ишлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди, жангы жылда бютюн уллу жетишимлеге жетерлерин тежегенди.
Жыйылыуда отчёт кезиуде тамамланнган ишлени юсюнден доклад бла Къабарты-Малкъар Республикада ич ишлени министри полицияны генерал-майору Василий Павлов сёлешгенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: