Карточкаланы саны кёбейе барады.

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр он мингден артыкъ карточка чыгъаргъанды. Аладан жети минги иш хакъ тёленирча деп жарашдырылгъандыла. Банкны аны бла байламлы программасын республиканы 213 предприятиясы бла организациясы хайырланады, деп билдиргендиле финанс учреждениядан.
Саулай алгъанда, хайырланыучуланы къолларында банкны бёлюмюню 145 минг карточкасы барды. Алагъа таплыкъгъа деп 32 банкомат эмда 36 электрон терминал ишлейди. Махкемени корпоратив сатыуну айнытыу службасыны башчысы Созайланы Назиля айтханнга кёре, бу амалны хайырын кёпле кёредиле. Карточкала алагъа ахчаны жюрютюрге, башха жерлеге кёчюрюрге, абериле ючюн женгил тёлерге онг бередиле.

Омарланы Мурат.
Поделиться: