Ток бла тыйгъычсыз жалчытылыу.

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю - «Каббалкэнерго» - былтыр ток сетьледе къоранчланы азайтыу жаны бла программасын артыгъы бла толтургъанды, деп билдиргендиле андан.
Саулай айтханда, 2019 жылда республиканы сетьлери бла 1,5 миллион киловатт-сагъат электрокюч келгенди, аны бла регионда хайырланыучуланы излемлери толусунлай жалчытыннганды. Бёлюмню башчысы Муртаз Каров билдиргеннге кёре, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде былтыр 21 миллион киловатт-сагъатха аслам ток жиберилгенди. Ол а социал объектле бла жашау журтла ишлене, жер-жерледе производствола да айный баргъанлары эмда иели юйледе да токну хайырланыу кёбейгени бла байламлыды.
Адамланы ток бла тыйгъычсыз жалчытыр ючюн кезиулю ремонт эмда профилактика ишлени сансыз этерге чыртда жарамайды. Алай энергетиклеге бу жаны бла да сёз айтырча тюйюлдю. Былтыр ала 202,3 миллион сом багъасы мадар этгендиле. Анга бийик вольтлу ток ызладан тёрт жюзден артыкъ километрге ремонт этилгенди эмда аллай бирге жууугъу да жангысына алышындырылгъанды. Агъачдан жарашдырылгъан 1650 эски чыпынны орунуна темирден бла бетондан ишленнгенлерин орнатхандыла, тёрт жюз фарфор изоляторну кетерип, мияладан этилген тюрлюлерин салгъандыла.
Подстанциялада да аслам иш тамамланнганды: 194 трансформатор эмда 450 подстанция жангыртылгъанды, алада токну ёчюлтюучю 120 прибор алышындырылгъанды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: