Бахъсэн щIыналъэм илъэсыщIэ гуфIэгъуэр щрахьэжьащ.

Кременчуг-Констатиновскэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм «ЩIымахуэ таурыхъ» зыфIаща концерт гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Псыхъурей, Куба, Кременчуг-Констатиновскэ, Бахъсэнёнкэ, Кыщпэк къуажэхэм дэс унагъуэ хуэмыщIахэмрэ бын куэд зиIэ унагъуэхэмрэ я сабийхэм папщIэ. Ахэр ИлъэсыщIэ псейм и лъабжьэм къыщыфащ, щыджэгуащ.
ГуфIэгъуэм и кIэухым абы хэта сабий псоми IэфIыкIэхэр иратащ.
Апхуэдэ дауэдапщэхэр Къулъкъужын Ищхъэрэ, ХьэтIохъущыкъуей къуажэхэми къыщызэрагъэпэщащ икIи псори зэхэту сабий 220-м я нэгу зрагъэужьащ.
ПсапащIэ Iуэхухэр къызэрагъэпэщащ Бахъсэн муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и жэрдэмкIэ.

Чылар Аринэ.
Поделиться: