Зыужьыныгъэм и гъуэгум тету.

Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт хъыбарегъащIэ технологие пэрытхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым зегъэужьыным. А унэтIыныгъэхэр зи пщэрылъ министерствэ щхьэхуи къыщызэрагъэпэщауэ ­щолажьэ ди щIыналъэм. Къэрал къулыкъущIапIэщIэм зэфIиха япэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ псынщIагъышхуэ зиIэ Интернет курыт школхэм яIэну Iэмал етыныр.
Бжыгъэр зи лъабжьэ апхуэдэ ­технологие лъагэхэр еджэным, лэ­жьыгъэм япэу къыщызыгъэсэбэпыф хъуахэм ящыщщ Бахъсэн щIына-лъэм хыхьэ Ислъэмей жылэм дэт курыт школ №1-р. Бахъсэн районым и администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, школым и егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэ цIыкIухэмрэ ИлъэсыщIэм и япэ лэжьэгъуэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ «дунейпсо бэджыхъым» зыпащIэф апхуэдэ Iэмал гъуэзэджэмкIэ. А лэжьыгъэр зэфIэха зэрыхъуам я щхьэкIэ зыщагъэгъуэзэну IуэхущIапIэм иджыблагъэ щыIащ КъБР-м и Правительст-вэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къу-ныжь МуIэед, КъБР-м бжыгъэр зи ­лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и ми­нистр Ащхъуэт Ислъам, Бахъсэн ­рай­оным и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур сымэ. Ахэр арэзы ­техъуащ Интернетым и лэжьэкIэ псынщIэм. Телефон кIап­сэхэмкIэ зэ­пыщIауэ школым ипэкIэ иIа Интер­нетым еджакIуэхэм Iэмал къаритыртэкъым а технологиер ­хуи­ту, нэсу дерсхэм къыщагъэ­сэбэпы­ну, электрон пощ­тым ири­лэжьэну, Интернет напэ­кIуэцIхэм хэплъэну. Иджы Iуэхур нэ­гъуэщIщ: мегабит 50 зи псынщIагъ, бжыгъэр зи лъабжьэ ­Интернетым ныбжьыщIэхэм къахузэIуих Iэмалхэр гъунапкъэншэщ, ауэ щыхъукIи серверым къы­те­мы­хьэлъащэу щытщ.
-Апхуэдэ Iэмал гъуэзэджэр фиIэ зэрыхъуамкIэ си гуапэу сыныво­хъуэхъу псоми, - жиIащ къыщыпсалъэм Къуныжь МуIэед. - Иджы, шэч хэ­мылъу, егъэджакIуэхэри абыхэм я гъэсэнхэри лъэпощхьэпоуншэу фы­хэтыфынущ иджырей егъэджэныгъэм къыхыхьэ технологиещIэхэм. Угъурлы фхуэхъуну ди гуапэщ.
Iуэхугъуэр къызэщIеубыдэ «ХъыбарегъащIэ инфраструктурэ» феде­ральнэ проектым ипкъ иткIэ зэха­гъэува «КъБР-м бжыгъэ технологием зыщегъэужьыным теухуауэ» лъэпкъ программэм. 2021 гъэ пщIондэ зэ­фIахыну апхуэдэ лэжьыгъэхэр къы­щыгъэлъэгъуа а дэфтэрым теп­щIыхь­мэ, псынщIагъышхуэ зиIэ Интерне­тымкIэ лэжьэну Iэмал къы­ху­зэ­ра­гъэ­пэщынущ социальнэ Iэ­­натIэ­хэм.

Къардэн Ритэ.
Поделиться: