Жыджэру лъы ят.

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ ­къудамэм и дзэ часть щхьэхуэм «Наш дар во имя жизни» фIэ­щыгъэр иIэу лъы яту псапащIэ Iуэху щхьэпэ илъэсыщIэм и пэ къихуэу щрагъэкIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ щIыналъэ къудамэм и уна­фэщI­хэмрэ Лъы щат республикэ станцымрэ зэгъусэу.
Псом япэу дохутырхэм лъы зы­тынухэм я узыншагъэр къапщытащ. Сыхьэт зыбжанэм къриубы­дэу цIыху 50-м щIигъум лъы литр 32-рэ ятащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и медицинэ IуэхущIапIэхэм папщIэ.
Лъы щат республикэ станцым и ­къудамэхэм ящыщ зым и унафэщI, дохутыр-трансфузиолог АфIэунэ ­Майе фIыщIэ ищIу жиIащ Урысей гвар­дием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэ­жьакIуэхэмрэ абы къулыкъу щы­зыщIэхэмрэ икъукIэ дэIэпыкъуэгъуш­хуэ къазэрыхуэхъур, адэкIи зэдэ­лэ­жьэну зэрыгугъэр.
- Лъы зытхэм я фIыгъэкIэ сымаджэ куэдым Iэмал яIэщ зэфIэувэжыну. Абы мыхьэнэуэ иIэр къып­хуэ­лъытэнукъым. А Iуэху щхьэпэм хэтхэр лъы хуэныкъуэ сымаджэ мин бжыгъэхэм сэбэп яхуохъу, - жиIащ Урысей гвардием КъБР-м щиIэ ­къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Васильев Сергей.
Къыхэдгъэщынщи, Урысей гвар­дием и щIыналъэ къудамэм къулыкъу щащIэ щIыхь зиIэ донору цIыхуи 6-м, абы и лэжьакIуэ 20-м щIэх-щIэхыурэ лъы ят.

Тхьэхущынэ Ланэ.
Поделиться: