«Къыйын, алай жууаплы эмда сыйлы къуллукъну бет жарыкълы бардыргъаныгъыз ючюн сау болугъуз!»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къутхарыучу службалада ишлегенлени бла ветеранланы, РФ-ни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясыны бёлюмлеринде къуллукъ этгенлени барысын да Россейни Къутхарыучусуну кюню бла алгъышлагъанды.
«Адамланы жашауларын  къутхарыу – ол фахмуду, къыйын, алай жууаплы эмда сыйлы ишди. Батырлыкъны, кесин аямауну, уллу тёзюмлюкню, терк окъуна тюз амал таба билиуню излеген усталыкъды. Къутхарыучула, къыйын болумну юсюнден эшитгенлей, кече-кюн демей, жашауларына къоркъуу тюшгенине да къарамай, болушлукъгъа биринчи болуп жетедиле.
Къутхарыучу службалада ишлегенлени бла ветеранланы, РФ-ни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясыны бёлюмлеринде къуллукъ этгенлени барысын да профессионал байрамлары бла жюрегимден къызыу  алгъышлайма! Бу огъурлу ишге жашауларын жоралагъанланы барысына да жюрегими теренинден ыспас этеме. Къыйын къуллукъну бет жарыкълы бардыргъаныгъыз, сайлагъан усталыгъыгъызгъа кертичилей къалгъаныгъыз ючюн сау болугъуз. Сизге кийик саулукъ, ишигизде жетишимле, жашауугъузда жюрек ырахатлыкъ тежейме!»,-деп айтылады регионну оноучусуну алгъышлау сёзюнде.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:58

«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды.

07.12.2021 - 09:57

БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

07.12.2021 - 09:56

ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

06.12.2021 - 09:30

Назмуланы ана тилде шатык окъугъанлары бла къууандыргъандыла

Акъылман Кязимни назмуларын сюймеген, аланы терен магъаналарын сезмеген халкъыбызда хазна адам болмаз.

06.12.2021 - 09:30

Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди.