Оюмладан ишге кёчюу.

Кёп болмай «МФЦ КБР» къырал бюджет учрежденияны таматасы Аслан Афаунов Красногорск шахарда «МФЦ 2.0: оюмладан ишге кёчюу» деген кенгешге къатышханды. Анда Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы айнытыуну амаллары сюзюлгендиле.
Жыйылыугъа РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Савва Шипов, Экономиканы айнытыу министерствосуну къырал управление жаны бла департаментини таматасы Андрей Матвеенко, аны орунбасары Светлана Ширяева, толтуруучу федерал власть органланы эм субъектлени келечилери да къатышхандыла.
Кенгешни чеклеринде 2020-2024 жыллагъа МФЦ-ни айнытыуну, ол санда къырал эм муниципал жумушланы тамамлауну да игилендириуню юсюнден толтуруучу федерал власть органланы, бюджетден тышындагъы къырал фондланы, РФ-ни субъектлерини да келечилери оюмларын билдиргендиле. Аны бла байламлы тийишли эсгертиуле да этилгендиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: