Мюлкге налог аны кадастр багъасына кёре тергелликди.

Келир жылдан башлап бизни къыралда (Севастопольдан башха жерледе) адамланы жеринден тепдирилмеген мюлклерине налог аланы кадастр багъаларына кёре тергелликди, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.
Бу системагъа ведомство аз-аздан кёче баргъанды. Тийишли законла РФ-ни 84 субъектинде къабыл этилгендиле. Биринчи кере быллай халда налог 2016 жылда 28 регионда тергелгенди. Ызы бла келген жылда аны – 49, былтыр – 63, быйыл а 70 регион сингдиргендиле. Келир жыл анга 74 регион кёчерикди, 2021 жылда уа – 84.
Налог бир ненча жорукъгъа кёре тергелликди. Сёз ючюн, юйле, фатарла эмда отоула ючюн тёлеуню ёлчемин чыгъаргъанда, аладан 50, 20 эм 10 квадрат метр саналлыкъ тюйюлдю. Акъылбалыкъ болмагъан юч неда андан кёп сабийлери болгъан юйюрлеге аны юсюне энтта да 7 (юйле) неда 5 (фатарла эм отоула) квадрат метр (хар сабий башына) кетерилликди. Жангы система кийирилген биринчи жылда азайтыу – 0,2, экинчиде – 0,4, ючюнчюде уа 0,6 коэффициентле хайырланыллыкъдыла. Ючюнчю жылдан сора регионда быллай налог 10 процентден артыкъгъа кёбеймезге керекди. Сатыу-алыу неда офис мекямлагъа ол саналмайды.
Мында тюрлю-тюрлю льготала да бардыла. Алагъа кимле тийишли болгъанларын, налогну ол неда бу муниципалитетде ёлчемини юсюнден ФНС-ни Интернет-сайтында билирге боллукъду: https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/

Омарланы Мурат.
Поделиться: