Сабийлени хунерлерин кезиуюнде баямлауну къайгъысын кёре.

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну таматалыгъында сабийлени эм жаш тёлюню араларында фахмуларын ачыкълау эм айнытыу жаны бла регион араны Попечитель советини жыйылыуу болгъанды. Биринчи тюбешиуде махкемени мындан ары ишлери белгиленнгендиле, эксперт советни къаууму сайланнганды эмда окъуучуланы сайлауну низамы тохташдырылгъанды.
Дагъыда республикада фахмулу сабийлени ачыкълау жаны бла миллет системаны къурауну, аланы къошакъ билим бериу программалагъа кёре окъутууну амалларына да къаралгъанды.
«Антарес» республикалы ара «Билим бериу» миллет проектге тийишлиликде ачылгъанды. Ол Къабарты-Малкъарда фахмулу, хунерли жаш адамланы профессионал сынауларын айнытыу, искусство, спорт, естестволу эм техника илмулагъа окъутуу жаны бла сау жылны ичинде ишлеген жерге айланырыгъы белгиленеди. Бу жумушха себепликни Сочиден «Сириус» билим бериу ара этеди. Ол а РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйругъу бла къуралгъанды. Дагъыда проектге Бауман атлы МГТУ, МФТИ, республиканы вузлары, бизнесменле, экономиканы бийик технологияланы бёлюмлерине кадрланы хазырлаугъа сейирлери болгъан уллу компанияла да болушлукъ этедиле.
«Антаресни» билим бериу программаларын жашауда бардырыргъа сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында 10 лаборатория къураллыкъды, ала шёндюгю оборудование эм программала бла жалчытылынырыкъдыла. Жылны ичинде анда 6-чы - 10-чу классланы 500-ге жууукъ окъуучусу билим алаллыкъды. Аланы жартысы уа элледен боллукъдула. Аланы 30 устаз окъутурукъду, аладан 13-сю бюгюнлюкде Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосунда эмда «Сириус» арада билимлерин ёсдюргендиле.
Араны Попечитель советине башчылыкъны КъМР-ни оноучусу этерикди. Аны къауумуна Парламентни, Правительствону келечилери, алимле, бизнесменле да киргендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: