Марьяш Иринэ куэдым щIоупщIэ.

Къэрал Думэм и депутатхэм щIыналъэхэм щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт Марьяш Иринэ Iуащхьэмахуэ ­районым щыIащ икIи Былым, Бедыдж, ­ЛашкIутIэ къуажэхэм ящыщу зи щхьэ Iуэху­кIэ къекIуэлIахэм яхуэзащ.
Тхьэусыхафэ, лъэIу зэмылIэужьыгъуэ­хэр яIэу а махуэм депутатым зыкъыхуагъэзащ цIыху 13-м. Абыхэм нэхъыбэу къаIэтар бынищ, нэхъыбэ зиIэ унагъуэхэм я псэу­пIэхэр егъэфIэкIуэнырщ, унэхэр зращIы­хьын щIапIэхэр яхухэхынырщ.
«Унэхэр ящIын папщIэ цIыхухэм щIы Iыхьэхэр епткIэ зэфIэкIынукъым, щIапIэхэр зыхуеину инфраструктурэмкIэ къызэ­гъэпэщын хуейщ. Абы къыхэкIыу мы Iуэхур тэмэму дэкIын папщIэ зыхуэфащэ комплекс бгъэдыхьэкIэ къыхуэгъуэ­тып­хъэщ», - жиIащ Марьяш Иринэ.
Депутатыр иужькIэ еплъащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» къэрал программэм ипкъ иткIэ Былым къуажэм дащIыхь футбол джэгупIэм. Ар къуажэкум щаухуэ, футболым дихьэххэм я щысыпIэхэр иIэу, гъуэр футбол джэгупIэм и мардэхэм къитIасэу.

Тарим Алисэ.
Поделиться: