Депутат турмушха сингенди, болушургъа айтханды.

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур Черек районну активи эмда Жер-жерли самоуправленияны советини депутатлары бла тюбешгенди. Ушакъны кезиуюнде администрацияны башчысы Муртазланы Борис ишлене тургъан объектлени, жангы проектлени жашауда бардырыла тургъан программалагъа къошуу планланы юслеринден хапарлагъанды.
Депутатла Геккиланы Заурдан бир-бир жумушланы тамамларгъа себеплик этерин тилегендиле. Сёз Къашхатауда жангы больницаны къурулушуну, Огъары Малкъарда Маданият юйню жангыртыуну, терек бахчаланы бла сабанланы буз уруудан къоруулар ючюн къошакъ топла салыуну юсюнден баргъанды. Федерал депутат къолундан келгенни аямазгъа сёз бергенди.
Тюбешиуде РФ-ни Президентини указларына кёре жарашдырылгъан миллет проектле бла «Единая Россияны» партия проектлери къалай толтурулгъанларыны юсюнден тынгылы доклад этилгенди. Геккиланы Заур, мында «Жер-жерли Маданият юй», «Шахар болум», «Сабий спорт» дегенча партия проектледе белгиленнген жумушла тийишлисича тындырылгъанларын белгилеп, Черек районну оноучуларына, саулай активине да къуралыулу ишлегенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди, мындан ары да жетишимле болдурурларын тежегенди.

Бизни корр.
Поделиться: