«Заман» газетни – хар таулу юйюрге.

Хурметли жамауат!
Сиз ана тилигизни сюе эсегиз;
- сиз ёз халкъыгъызны адамы болгъанын дайым сезгенлей турургъа кюсей эсегиз;
- сиз малкъарлыланы тарыхларыны, культураларыны, адетлерини, аланы бюгюннгю жашауларыны, жетишимлерини эмда проблемаларыны юсюнден кёбюрек билирге итине эсегиз, «Заман» газетге жазылыгъыз. Аны бетлеринде кёп сейирлик материалла табарыкъсыз, ол хар юйюрге керек болгъанына тюшюнюрюксюз.

Поделиться: