Предпринимательлени онгдуруу амалла бла шагъырейлендиргендиле.

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. Анга коммерциялы организацияланы, ол санда гитче эмда орта предприятияланы таматалары, банкны, РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну, КъМР-ни власть эмда жер-жерли самоуправление органларыны, республиканы Предпринимательствогъа себеплик этиу арасыны келечилери  къатышхандыла, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.
Банкны специалистлери гитче эмда орта предпринимательство бла кюрешгенлени кредитледен башха не бла онгдурур амалла болгъаныны юсюнден толу хапар айтхандыла. Презентациядан сора къонакъла соруула бергендиле, бу сферада болгъан кемчиликлени кетериуню юсюнден да сёлешгендиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: