Къырал жумушланы - терк да, тынгылы да.

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы качествосун кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.
Саулай айтханда, бюгюнлюкде МФЦ-лада бу ведомствону иши бла байламлы онбеш тюрлю жумушну тамамларгъа болады. Аланы арасында бегирекда ма быланы юсюнден толуракъ сёлешиннгенди: энчи предпринимательлени, КФХ-ланы регистрацияларын этиу, налог органнга эсепге салыу, налогланы, тазирлени, процентлени, тёлеулени юсюнден справка бериу.
Ведомстволаны специалистлери быллай ишлени тамамлагъанда, тийишли документлени жарашдырыугъа асламыракъ эс бурургъа кереклисин белгилегендиле. Заявканы бергенни къагъытларына къалай къаралгъаны бла шагъырейлендирип турургъа да келишгендиле.
Быллай семинарланы хайыры бла налогла тёлеучюлени жумушларына къарауда кёп тыйгъычладан къутулургъа амал болурун чертип, анга къатышханла мындан арысында да кезиу-кезиу жыйылып турургъа оноулашхандыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: