Дэфтэр нэхъыщхьэм хоплъэ.

КъБР-м и Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмрэ финанс IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI АфэщIагъуэ Михаил жиIащ законопроектым ехьэлIа дэфтэрхэр УФ-м и Бюджет Кодексым и 184.2-нэ Iыхьэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюджетыр зэрызэхагъэувэм теухуауэ» Законым и 29-нэ статьям и Iыхьэ 4 - 5-хэмрэ къыщыгъэлъэгъуа мардэхэм зэрытехуэр.
АфэщIагъуэм дыщIигъуащ проектыр щызэхагъэувэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыужьыныгъэр 2020 - 2022 гъэхэм зыхуэдэнур къыщыгъэлъэгъуа Iыхьэмрэ яхузэфIэкIынум щIрагъэгъункIэ хъунур зыхуэдизыр къыщыхьа дэфтэрхэмрэ лъабжьэ зэрыхуащIар.
Апхуэдэуи КъБР-м и бюджетыр зэхагъэуващ КъБР-м и Правительствэм 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м къищта Унафэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэхэм теухуам, тету.
2020 гъэм республикэм и хэхъуэр сом мелард 35-рэ мелуан 698,8-рэ хъунущ, къигъэсэбэпыну зыхуеинур - сом мелард 35-рэ мелуан 652,7-рэ. Профицитыр сом мелуан 46,1-рэ мэхъу.
КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ зэхуэсыгъуэм депутатхэм къалэн нэхъыщхьэ дыдэу яIэр щIыналъэ бюджетыр къащтэнырщ. Зэман гъунэгъум абы теухуа законопроектым хэплъэнущ КъБР-м и Парламентым и комитетхэр.
Дэфтэрым зыщыбгъэгъуазэ хъунущ КъБР-м и Парламентым и сайтымкIэ: http://parlament.kbr.ru («Законопроектхэр» Iыхьэм).
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим депутатхэр къыхуриджащ республикэм и дэфтэр нэхъыщхьэм набдзэгубдзаплъэу ахэр хэплъэну, а Iуэхур зи пщэ дэлъ министерствэхэр ящIыгъуу.
ЗэIущIэм нэгъуэщI республикэ закон зыбжанэми ятеухуа проектхэм щыхэплъащ. Абыхэм ящыщщ: «КъБР-м ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкэ и бюджетыр 2020, 2021 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ», «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетыр 2019, 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьауэ» Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ», «КъБР-м ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и бюджетыр 2019, 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьауэ» Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным ехьэлIауэ», «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетыр зыхущыщIэр зэрагъэзэхуэн папщIэ, федеральнэ бюджетым къыхэкIыу щIыналъэм къритыну бюджет кредитым теухуа зэгурыIуэныгъэм дэщIыгъупхъэ дэфтэрхэм арэзы техъуэным и IуэхукIэ» законопроектхэр.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: