Сют продукциягъа сертификация этмей боллукъ тюйюлдю.

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясындан билдиргенлерине кёре, быйыл биринчи ноябрьден башлап, сют продукцияны бар тюрлюлерине «Меркурий» системада электрон ветеринар сертификатла алып башларгъа тюшерикди.
Бу система былтыр сингдирилгенди. Анга товарланы тюрлюлери кезиу-кезиу кире барадыла. Ноябрьни биринчисинде тийишли тизмеге, айтханыбызча, сют продукция, ол санда кефир, йогурт, къаймакъ, творог, мороженое тюшерикдиле. Бишлакъгъа, сары жаугъа, чабакъ эмда эт консервалагъа уа быллай къагъытланы быйыл биринчи июльда окъуна алыргъа керек эди.
Ветеринария документлери болмагъан продукцияны сатханла КоАП-ны 10.8 статьясыны биринчи кесегине тийишлиликде жууапха тартыллыкъдыла: гражданлагъа - 500-1000, къуллукъчулагъа – 3000-5000, предприятиялагъа неда организациялагъа уа 10000-20000 сом тазир салынырыкъды. Малланы документсиз ташыргъа жарамагъанын да эсде тутаргъа керекди. Мында да бузукълукъ этгенлеге тазирлени ёлчеми 3000 - 500000 сом болады. Сертификатны тапсыз жарашдыргъанла да административ жууапха тартылмай къаллыкъ тюйюлдюле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: