ШэмпIарэ Арсен ягу ихуркъым.

Абы щыгъуэ жэщым гъуэгу-плъыр къулыкъум и инспекторхэм Налшык къалэ Калининым и цIэр зезыхьэ и уэрамымрэ Нартан уэрамымрэ я зэхэкIыпIэм деж къыщагъэувыIат «Лада Приора» автомашинэр, дэфтэрхэр къапщытэну. Хабзэхъумэхэр машинэм пэгъунэгъу щыхъум, бзаджащIэхэм IэщэкIэ къахэуэн щIадзащ. Абдеж къыщыхъуа зэхэуэм ШэмпIарэ Арсен щыхэкIуэдащ.
Урысей Федерацэм и Президентым и УказкIэ мыпсэужу абы къыхуагъэфэщащ ЛIыгъэм и орденыр.
Зэрэгъыж къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым и депутатхэм я зэхуэсым унафэ къыщащтащ къуажэм и уэрамхэм языхэзым ШэмпIарэ А. З. и цIэр фIащыну. Фэеплъ Iуэхум хэтащ Зэрэгъыж къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Къалмыкъ Владимир, Урысейм и МВД-м Шэрэдж районым щыIэ и къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Картлыков Зейтун, къудамэм и деж щыIэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Жабо ЖэбрэIил, зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда хабзэхъумэм и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ, и лэжьэгъухэр.
ШэмпIарэ Арсен и фэеплъым пщIэ хуащIу, къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ щымащ, итIанэ пхъэбгъум деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: