КъМР-ни Правительствосуну Председателини кандидатурасы кёргюзтюлгенди.

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «КъМР-ни Башчысыны «Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председателин салыргъа ыразылыкъ бериуню юсюнден» тилегин» сюзгендиле.
Спикер Татьяна Егорова КъМР-ни Конституциясына тийишлиликде, Правительствону таматасын КъМР-ни Башчысы Парламентни ыразылыгъы бла къуллукъгъа къабыл кёргенин белгилегенди. Быйыл 9 октябрьде республиканы оноучусу Казбек Коков законла чыгъарыучу органнга премьер-министрге Мусукланы Алийни салыргъа ыразылыкъ бериуню юсюнден тилекни кёргюзтгенди.
КъМР-ни Парламенти ыйыкъны ичинде республиканы оноучусуну кандидатурасын сюзгенди. Тилек депутатлагъа шагъырей болургъа берилгенди эмда бу соруу Парламентни пленар жыйылыууну повесткасына кийирилгенди. Ол 15 октябрьде бардырыллыкъды.
Регламентге тийишлиликде, Татьяна Егорова президиумну къараууна Наталья Фокичеваны КъМР-ни Парламентини Аппаратыны башчысыны къуллугъуна кёргюзтгенди. Спикер аны къурау эм башчылыкъ этиу хунери болгъанын чертгенди:
-Наталья Хасановна сынаулу, билимли адамды, аны Аппаратны ишин бийик даражада бардырыргъа битеу онгу барды. Ол Парламентни Аппаратында республиканы законла чыгъарыучу баш органы къуралгъан кезиуден бери ишлегени, аны битеу бёлюмлерини энчиликлерин ангылагъаны уа бютюнда магъаналыды.Бу ишни жашырынлыкъларын да тынгылы биледи ол – бешинчи чакъырылыуда Наталья Фокичева КъМР-ни Парламентини Аппаратыны аллында салыннган борчланы бийик даражада толтургъанды, - дегенди Татьяна Борисовна.
Депутатла Наталья Фокичеваны бу къуллукъгъа бирча тийишли кёргендиле эмда анга ишинде жетишимле тежегендиле.
Жыйылыуда дагъыда федерал законланы проектлерине да къаралгъанды. Алада борчлу халда медицина страхованияны, «ЭРА-ГЛОНАСС» информация системаны, кёп сабийли юйюрлеге къырал болушлукъну, политика партияланы ишлерини юслеринден баргъанды сёз. Профильли комитетле сюзгенден сора президиум РФ-ни башха субъектлерини законодательный башламчылыкълары да тинтгенди.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: