Сёлешиуню ёзек темасы - суу бла жалчытыуну регион программаларына къырал болушлукъ тапдырыу.

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.
Тюбешиуде айтылгъаннга кёре, Россейни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосунда республикагъа «Таза суу» федерал проектни юсю бла эмда эллени комплексли айнытыуну программасына тийишлиликде къошакъ болушлукъ бериуню юсюнден оноугъа къарала турады. Ол ахчаны суу бла жалчытыуну муниципал системаларын аз-аздан жангырта барыугъа, жангы суу ызла тартыргъа, эскилерин алышындырыргъа, элледе бла шахарлада жашагъанла таза суудан къытлыкъ сынамазча этиуге къоратыргъа белгиленеди.
Бюгюнлюкде федерал араны болушлугъуну эмда жер-жерли самоуправленияны органларыны тийишли мадарла этгенлерини хайырындан республиканы талай районунда суу къытлыкъдан къутулургъа онг чыкъгъанды. Инженер инфраструктура объектлеге бла суу ызланы 26 километрден асламына тынгылы ремонт этилгенди, жабылып тургъан 4 скважина ачылгъанды, дагъыда 48-си жангыртылгъанды.
Тюбешиуню ахырында Дмитрий Кобылкин Къабарты-Малкъаргъа «Экология» миллет проектни регион кесегине кийирилген эмда башха башламчылыкъланы да жашауда бардырыргъа къолдан келген себеплик этиллигине ышандыргъанды.

Поделиться: