Жаш тёлюню дипломатия жаны бла сейирлерин къозгъарча.

Къабарты-Малкъарны къырал университети Нальчикде 4-чю номерли гимназия бла бирге бу кюнледе «Келир заманны дипломатлары» деген биринчи илму-практика конференцияны бардырадыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, ол жаш тёлюню дипломатия бла кюрешиуге сейирлерин къозгъар умутда къуралгъанды. Аны кезиуюнде орта, энчи орта эмда бийик билим бериу бёлюмледе байламлыкъланы кючлендириуге, битеу да билим бериу системаны айнытыуда социал эмда культура башламчылыкълагъа да асламыракъ эс бурулгъанды.
Конференцияны ишине Россейден дипломатла Валерий Егошкин бла Анатолий Кумахов, РФ-ни Художестволу академиясыны академиги Николай Иванов, Халкъла аралы черкес ассоциацияны башчысы Хаути Сохроков, КъМР-ни Правительствосуну, жамауат организацияланы, КъМКъУ-ну келечилери, окъуучула да къатышхандыла.
Жыйылыуну аллында гимназияда Россейде белгили къырал эмда политика къуллукъчуну, востоковед-алимни, экономистни Евгений Примаковну атын жюрютген залны ачхандыла. Анда окъуучулагъа хар не да барды, ортасында уа аны эсгертмесин орнатхандыла. Аны РФ-ни халкъ художниги, скульптор Николай Иванов кеси ишлеп мектепге саугъагъа бергенди.
Ал сёзюнде Валерий Егошкин школчулагъа бла студентлеге кёп алгъыш айтып: «Жашауда тюз жолну сайлагъыз. Башха къыралладан тенглеригиз бла байламлыкъла къураргъа, чынтты, хунерли дипломатла болургъа юйренигиз», - дегенди. Жаш тёлюге Россейни Дипломатларыны ассоциациясыны атындан салам берип, бу усталыкъны сайлагъанланы кесини жаш тёлю клубларында сакълагъанларын билдиргенди.
Евгений Примаковну юсюнден республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис да кёп ариу сёз айтханды. Гимназияны библиотекасын а ол белгили къырал къуллукъчуну эсгериулерини эм суратларыны экитомлугъу бла саугъаларгъа сёз бергенди.
Анатолий Кумахов, Хаути Сохроков, Феликс Хараев, Николай Иванов да жаш адамлагъа алгъышлау эм насийхат сёзлерин эшитдиргендиле.
Гимназияны башчысы Римма Нагоева къонакълагъа ыспас этип, Примаковну атын жюрютген залда жаш тёлюню политкультура жаны бла, дипломатиягъа юйретген кёп магъаналы эм сейир тюбешиуле бла дерсле бардырылып турлугъун белгилегенди.
Жыйылыуну пленарный кесегинде Валерий Егошкин бизни къыралны дипломатия службасыны ишини юсюнден хапарлагъанды. Жаш тёлюню уа тиллени билирге, тутхан ишлеринде тири, мажарыулу болургъа чакъыргъанды. Сагъынылгъан ассоциацияны атындан а гимназияны библиотекасына жер башында жашагъан халкъланы жомакъларыны жыйымдыкъ китабын бергенди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: