Прималкинское айбатланнганды.

Прохладна районда Прималкинское элде «Тийишли шахар тийре къурау» деген проектни чеклеринде бардырылгъан ишле эбине жетдирилгендиле. Анга кёре анда жети арбаз эмда Маданият юйню аллында майдан тап халгъа келтирилгендиле, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясындан.
Подряд организацияны ишчилери сагъынылгъан тийреледе жангы асфальт эмда плитка салгъандыла, бордюрла, шинтикле, урнала да орнатылгъандыла. Аны барына да ахча къыралны, республиканы эмда районну бюджетлеринден бёлюннгенди.

Омарланы Мурат.
Поделиться: