Маэстро Юрий Темиркановну кезиулю магъаналы саугъасы.

Санкт-Петербургда Д.Д. Шостакович атлы академия филармонияны художестволу башчысы,Россейни сыйлы коллективине тергелген Филармонияны академия симфония оркестрини баш дирижёру, «Ата журтну аллында къыйыны ючюн» орденни толу кавалери, СССР-ни халкъ артисти, Звёзды Италии орденни, «Arca d,Oro» («Золотой ковчег») орденни командору, Кюнчыгъыш япон орденни кавалерии, ата журтлу эм дуния музыка культураны айныууна салгъан уллу къыйыны ючюн Россей Федерацияны Къырал саугъасыны лауреаты, Къабарты-Малкъар АССР-ни халкъ артисти маэстро Юрий Темирканов Шыйых Георгий дрезден орденни кавалери болгъанды.
Санкт-Петербургда Д.Д. Шостакович атлы академия филармонияны сайтында айтылгъаннга кёре, Санкт-Петербургда биринчи кере Дрезден бал ётгенди. Европаны магъаналы жамауат жыйылыуларындан бири Германияны чеклеринден тышында биринчи кере бардырылгъанды. Аны программасына россей-герман байламлыкъланы кючлеуге къыйын салгъанланы саугъалау да киргенди. Юрий Хатуевичге саугъаны Дрезден опера балны художестволу башчысы Ханс-Йоахим Фрай бергенди.
Орден Шыйых Георгий ат юсюнде желмауузну сюнгю бла ургъан сыфатлыды. Аны тёгерегинде «Adverso Flumine» («Против течения») чакъырыу белгиленеди. Саугъаны дрезден ювелир мастерскойда жарашдыргъандыла. Аны, Шыйых Георгийча, къыйынлыкъланы кетерип, дунияда огъурлулукъ хорларча кюреш бардыргъанлагъа тутдурадыла. Алгъаракълада ол саугъаны Россей Федерацияны Президенти Владимир Путиннге бергендиле.
Санкт-Петербургда биринчи бардырылгъан Дрезден опера балны премьерасы жыйылыуну сайтында эки халкъны деменгили маданиятларыны тюбешиулерича белгиленнгенди эмда анга герман-россей байламлыкъланы кючлеуде къыйматлыгъы уллу болгъан сынамгъача къарагъандыла.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: