Уэшхыр зэран хъуфакъым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэ­рыунэ­хурэ илъэс 98-рэ, Налшык къалэ здэщыс щIыпIэм деж адыгэ къуажэхэр зэ­рыщытIысрэ илъэс 295-рэ зэрырикъум теухуауэ ди щIыналъэм и къалащхьэм къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр нэгу­зыужьт икIи удэзыхьэхт. ПЩЭДДЖЫЖЬЫМ, махуэм и зыужьыгъуэм, цIыху­хэм щызэхуэсу щIадзащ ХьэтIохъущокъуэм и цIэр зезыхьэ зыгъэпсэхупIэ ха­дэм и ихьэпIэм деж щыIэ ЩIыхьым и МафIэ Мыу­жьыхым и Iэгъуэблагъэмрэ Совет Союзым и ЛIыхъужь­хэм я фэеплъ пхъэбгъум ­къегъэщIылIа щIыпIэмрэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м къегъэ­щIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений, Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков Алий, ­Парламентым и депутатхэр,ми­­ нистерствэхэмрэ ­ведом­ст­­вэхэмрэ я унафэщIхэр, щIалэгъуалэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, лэжьыгъэм и ветеранхэр, нэгъуэщIхэри зыхэта гупым ­къабгъэдэкIыу удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ Хэку зауэш­хуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж. Махуэшхуэм хыхьэу, ­КъБР-м и унафэщIхэм, гуфIэгъуэм къахуеблэгъа хьэ­щIэхэри я гъусэу, Абхъазым и утыкум къыщызэрагъэпэща, республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ я цIэкIэ ягъэува пщIантIэхэм зыщаплъыхьащ. Абыхэм къыщ­рагъэувэкIат зыпэрыт IэнатIэм къыщыхэжаныкIа лэжьакIуэфIхэм я цIэхэмрэ сурэтхэмрэ зытет блын гъэщIэрэщIахэр, сабийхэм ягъэхьэзыра хьэпшып гъэ­щIэгъуэнхэр, сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр, ерыскъы­хэкIхэр зытелъ дапхъэхэр. Къыхэдгъэщынщи, я теп­лъэкIэ хуабжьу удэзыхьэхт Бахъсэн щIыналъэм и пщIантIэм дэт телъхьэпIэхэм щрагъэувэкIахэри. Абыхэм, дымыгъэщIэгъуэн тлъэ­мы­кIын хуэдизу, дыдихьэхыу къателыдыкIырт районым хыхьэ къуажэхэм дэс мэ­къумэшыщIэхэм я хадэхэкI­хэмрэ иужьрей илъэсхэм жыг хадэ гъэкIыным зезыта икIи а унэтIыныгъэм хуабжьу щехъулIэ хьэрычэтыщIэхэм дызэрыт илъэсым кърахьэлIэжа пхъэщхьэмыщхьэ те­лъыджэхэмрэ. ПлIанэпэхэм ящыщ зыр хухахат сурэтыщI цIэрыIуэ Къып Мухьэмэд и цIэр зе­зыхьэ, Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм гъуазджэм щыхуагъасэу дэт сабий еджапIэм и гъэсэнхэм я IэдакъэщIэкIхэм. Абыхэм я нэ­хъыбэр сурэт щIыкIэ зэ­мылIэужьыгъуэхэмкIэ ягъэ­п­са, адыгэхэм ижькIэрэ яIа псэукIэр, лъэпкъ ды­щэидэр зыхуэдэр къызы­хэщыж ­гъуап­лъэ пхъэб­гъухэр арат. Апхуэдэуи, Бахъсэн ­районым и пщIантIэм увы­пIэшхуэ щаубыдат музей­- хэм щIэлъ хьэпшыпхэмрэ лъэпкъ шхыныгъуэхэмрэ зыт­рагуэша дапхъэхэми. Абыхэм къахэжаныкIыу икIи гу нэхъ зылъытапхъэу къы­щIэкIащ Зеикъуэ къуа­жэм щыщ, 2018 гъэм «Мэшы­къуэ» форумым грант къы­щызыхьа, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ и факультетыр къэзыуха пщащэ ныбжьыщIэ Къущхьэ Iэсият и IэдакъэщIэкI телъыджэхэу лъэпкъ цIыхухъу фащэхэм хухаха плIанэпэри. ЛIыщхьэхэм къаIущIахэм гуфIэгъуэ махуэм теухуауэ псалъэ дахэ жраIащ, ­къа­зэрыпежьа шыгъупIас­тэм щыщ зыIуагъэхуащ. Къыхэгъэщыпхъэщ, гуфIэгъуэ махуэр уэтIпсытIу ирихьэлIами, къалэдэсхэри ­къуажэхэм къикIахэри, къы­зыхэхуар яфIэщIэщыгъуэрэ зэщыгуфIыкIыжу зэ­рыщы­зэхэтари, зэрыцIыхухэм ящы­щу зэIущIэхэм - ини цIыкIуи, къулыкъущIи цIыху къызэрыгуэкIи - фIэхъус ­гуапэ щызэрахрэ зэдэуэршэрыжу мыбдежым зэры­щы­зэдекIуэкIари. ПЩЫХЬЭЩХЬЭР къы­щыб­лагъэм, Къэбэрдей-­Балъкъэрым и уэрэ­джыIа­кIуэ, къэфакIуэ гупхэм Аб­хъазым и утыкум концерт гу­къинэж щатащ. Абы хэтащ респуб­ликэм и артист цIэ­рыIуэхэр, гъуазджэм и лэ­жьакIуэхэр. Ахэр махуэш­хуэм теухуауэ налшыкдэс­хэмрэ абыхэм я хьэщIэхэмрэ ехъуэхъуащ. Умы­гъэ­щIэ­гъуэн плъэ­мы­кIыну, махуэшхуэ концертым и пэ­щIэдзэр ягъэдэхащ республикэм гъуазджэмкIэ и сабий гупу 8-м. Псоми фIыуэ ялъэгъуа уэрэдхэр къэфа­кIуэ гупхэм я зыкъэгъэ­лъэ­гъуэныгъэхэмкIэ зэ­ры­зэра­хъуэ­кIым, дэтхэнэми ­ехьэ­лIауэ кинотеплъэ­гъуэ­хэр къызэрыщагъэлъагъуэм уты­кум къыщекIуэкIыр нэхъри ягъэдахэрт. Ипэжы­пIэкIи, а пщыхьэщхьэр, дыгъафIэу щымытами, зылъэгъуахэм я дежкIэ щIэщыгъуэт икIи гуимыхужт. ЗэхэкIыгъуэм ирихьэлIэу, Налшык и уэгум Iэ­гъуэблагъэр къэзыгъэнэху хьэ­­­рэ­кIытIэхэр щагъэлъэтащ.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Поделиться: