Гинжи театргъа – эки автобус.

2019 жылда Россей Федерацияны «Маданиятны бла туризмни айнытыу» къырал программасыны 2013-2020 жыллада жашауда бардырыуну чегинде РФ-ни Маданият министерствосу «Единая Россия» Битеуроссей политика партияны себеплиги бла Къабарты-Малкъарны республикалы гинжи театрына къырал болушлукъ тапдырылгъанды. Федерал финансированияны хайырындан автопарк жангыртылып, эки улоу берилгенди. Онтогъуз жери болгъан ПАЗ 320435-04 жангы автобус эм 17 жери болгъан Ford Transit микроавтобус алыннганды.
Театр энди гастроль ишин республикада, андан тышында чыгъып бардыргъан жумушларын да тындыраллыкъды. Ол коллективге ишлерин аслам жерде кёргюзтюрча онгду эмда экономика жаны бла ахшыды.
Гастрольлагъа
терк-терк чыгъарча
Россейде Театрны жылыны чегинде РФ-ни Маданият министерствосуну себеплиги бла Али Шогенцуков атлы къабарты къырал драма театр чыгъармачылыкъ ишин бардырырча федерал бюджетден ырысхыгъа Ford микроавтобус сатып алгъанды. Аны хайырындан артистле гастрольлагъа терк-терк бараллыкъдыла, Къабарты-Малкъарда, андан тышында да сабий садланы, школланы жокълаяллыкъдыла.

КъМР-ни Маданият министерствосуну пресс-службасы.
Поделиться: