Башкъараны къоркъуусуз этедиле

Элбрус районда Адыл-Суу къолда 2500 метр бийикликде орналгъан Башкъара кёлге баргъан жолну жангыртхандыла эм  аны  сууу жыйылмай  аз-аздан кетерча этгендиле.  
Уллукъара, Башкъара эм Жантуугъан буз къаяланы суулары  башында сагъынылгъан кёлге жыйыладыла. Ол себепден аны ырхысы тёбентин  орналгъан жерлени терк-терк басады. Ол  кеси да 1930 жыллада бир атлы къаяны бузлары эригенлеринден сора къуралгъанды.
Арт жыйырма жылда, суу кёп жыйылып, аны жагъаларын иги тозуратханды. Аны хатасындан  былтыр сентябрьде ырхы келип, социал объектлени, инфраструктураны бузуп,  уллу халеклик салгъанды,  юч адам да жоюлгъандыла. Бусагъатда уа  суу эки кереге  азайгъанды.
Бу кюнледе  ауур энчи техниканы кючю бла арыкъланы тазалап, кёлню артыкъ сууу кетерча этилгенди. Башха тийишли жумушла да тамамланнгандыла.   Ол себепден бусагъатда ырхы басар къоркъуу жокъду.
КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосуну, МЧС-ни, Элбрус районну администрациясыны, Бийик тау-геофизика институтуну эм «Приэльбрусье» миллет паркны специалистлеринден къуралгъан ишчи комиссия ишлени барыууна кёз-къулакъ болгъанлай тургъандыла.  Сагъынылгъан ишлеге ахча КъМР-ни Правительствосуну  резерв фондундан бёлюннгенди эмда башхала да болушхандыла. Элбрус районну жол мюлк службасы бар ишлени да  ай бла жарымны ичинде бошагъанды.
Башкъара кёлге  мындан арысында да мониторинг бардырыллыкъды.  Ол а  кезиуюнде керекли мадарла этерге онг берликди.

 

 

Алиса Тарим, Элбрус муниципал районну адмиинстрациясыны пресс-службасыны таматасы.
Поделиться: