Мария Кучина – Европаны эм иги атлетчилеринден бири

Женгил атлетиканы европалы ассоциациясындан билдирилгенине кёре, прохладначы спортчу Мария Ласицкене (Кучина) «Европаны эм иги женгил атлетчиси» деген атха кёргюзтюлген спортчуланы санына киргенди.
2018 жылда ол, Лондонда «Бриллиантовая лигада», 2.04 метрге секирип, биринчи жерни алгъанды. Ары дери да 25-жыллыкъ спортчу Парижде да аллай эсеп бла къытхан эди.
Мария дунияны эки кере чемпионуду, Европаны чемпионатыны кюмюш призёруду. Ол бир бири ызындан 45 эришиуде хорлагъанды. Спортчула ючюн къол кётюрюу Интернетде Женгил атлетиканы европалы ассоциациясыны социал сетинде (Facebook эм Twitter) бардырылады.

 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: