Россейни биринчилигини аллында.

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде Элбрус районну каратеден биринчилиги озгъанды. Ол Физкультурачны кюнюне жораланнганды. Къатышханланы араларында Къабарты-Малкъардан, Къалмукъдан, Кърымдан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь крайдан спортчула болгъандыла.
Юч саугъаны эришиулени иелери алгъандыла – олимпиялы резервли район спорт школада юйреннгенле. Онтёрт-онбеш жыллары толгъан жаш адамланы араларында 52 килограмм ауурлукъгъа дери Алихаджиланы Керим жетишимли болгъанды. Къаршчыларын онглап, ол эм бийик хорлам тапкада сюелгенди. Ол жыл сан къауумда кеслерини ауурлукъ категорияларында – 52 килограммгъа дери эмда 52 килограммдан кёбюрекде – ючюнчю жерлеге Атмырзаланы Зухура бла Ангелина Лазаренко тийишли болгъандыла.
Хорлагъанны, призёрланы да тренерле Руслан Нахушев, Евгения Могилевец, Владимир Юнусов юйретедиле. Тырныауузда эришиуле августну экинчи жарымында Калининрадда бардырыллыкъ Россейни биринчилигини аллында каратечилени ахшы жараулары болгъандыла.

Анатолий Темиров.
Поделиться: