Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну сакълауурлары.

Къабарты-Малкъарны Ветеринария управлениясыны инспекторлары Зольск районда аш-азыкъ продукцияны сатыу жерледе рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде эркинликсиз сатыу-алыу этгенле ачыкъланнгандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.
Районну ветеринар-санитар экспертиза лабораториясыны келечилери бла бирге инспекторла республикагъа башха регионладан келтирилген харбызлада бла хууанлада нитратланы мардасын тергегендиле. Мында бир бузукълукъ да табылмагъанды. Юйде жарашдырылгъан сют продукцияны къоркъуусузлугъуна шагъатлыкъ этген документсиз сатхан ючеуленнге уа КоАП-ны 10.8-чи статьясыны биринчи кесегине тийишлиликде административ материалла жарашдырылгъандыла.
Управленияда къайтарып эсгередиле: сатыугъа чыгъарылгъан битеу тюрлю малчылыкъ продукцияны ветеринар документациясы болургъа керекди. Анда ол къайда жарашдырылгъаны, ол тийрени эпизоотия жаны бла къоркъуусузлугъу, продукцияны санитария жаны бла болуму кёргюзтюлюрге тийишлиди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: