Сабийлени он проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла.

Былтыр Россейде 1 миллион 604 мингден аслам бала жаратылгъанды. Аладан 340 мингден артыгъы неда, саулай алып айтханда, 10 проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла. Бу жаны бла Тыва биринчи жерни алады. Мында аллайла 60,4 процентни тутадыла. Аны ызындан Чечен бла Чукотка барадыла. Алада да бу кёрюмдю 41,8 эм 40,5 процентге жетеди. Аны баш сылтауу - регионлада муслийман некях этилгени бла чекленип къалгъанларынданды. Бу жаны бла тизмени эм тюбюне уа Белгород бла Пенза областьла эм Къабарты-Малкъар тюшгендиле. Сёз ючюн, бизни республикада ЗАГС этилмей туугъанла 10,2 процентге жетедиле.
Быйыл июль айда РФ-ни Президентинде Сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный Анна Кузнецова, арт эки жылда къыралда туугъанланы саны азая баргъанын айта, былтыр буруннгу жылдан эсе 15,3 процентге кем болгъанын чертгенди.
Бюгюнлюкде сабий табаргъа сюймегенлерини баш сылтауларындан бири - къыралда экономика жаны бла болумгъа ышанырча болмагъаныды.
РФ-ни урунуу эм социал къоруулау министри Максим Топилин, жарсыугъа, мындан арысында да туугъанланы саны азая барлыгъын белгилегенди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: