КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэм дэщIыгъуу КIуэкIуэ Казбек топсэлъыхь щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­республикэм и Правительствэм и уна­фэщIхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ ­щIыналъэм и санаторэ-курорт, турист комплексым къихь хъерым хэгъэхъуэ­ным теухуауэ.
Зыужьыныгъэ гуэрхэр щыIэ пэтми, зэIущIэм къызэрыщыхагъэщамкIэ, от­рас­лым щыщыIэ щытыкIэмрэ унафэ тещIыхьыкIэмрэ зэхъуэкIыныгъэ куухэр ­хуейщ.
«Налшык Курорт» предприятэ пашэм хыхьэ IуэхущIапIэ зыбжанэр иджыпсту къагъэув мардэхэм къезэгъыркъым, абыхэм яIэ Iэмалхэр нэсу къагъэсэбэпыркъым, щIыналъэм зегъэужьынымкIэ зыуэ щыт бгъэдыхьэкIэ щыIэкъым.
ФIагъ лъагэ зиIэ турист, санаторэ-­курорт кластер къызэгъэпэща хъун ­папщIэ материально-техникэ лъаб­- жьэр ­къэгъэщIэрэщIэжыпхъэщ, къэ­рал-щхьэ­закъуэ зэдэлэжьэныгъэм и программэм тету инфраструктурэм и нобэрей объектхэр ухуэнымкIэ проектхэмрэ программэхэмрэ гъэзэщIэным хуэунэтIауэ.
ХуащIэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъыр къэпщытэныр, республикэр турист рынокым щыгъэкIуэтэныр, эко-, агротуризмэм и унэтIыныгъэщIэхэм зегъэужьыныр зэман гъунэгъум япэ игъэщыпхъэщ.
КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министрествэм, абы и лэжьыгъэр зыунэтI вице-премьерхэм пщэрылъ щащIащ санаторэ-курорт секторым хыхьэ предприятэ пашэхэм я финанс Iуэхухэр зэфIэгъэувэжыным, ахъшэ къыхэзылъхьэнухэр къы­зэрыдахьэхыным, щыIэ планхэмрэ проектхэмрэ къэгъэщIэрэщIэжауэ ахэр гъэзэщIа хъун папщIэ мылъку щхьэхуэ кърашэлIэфыным ехьэлIа жэрдэмхэр ягъэхьэзыру къыхалъхьэну.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: