Псэм къыбгъэдэкI усэхэр.

КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеран милицэм и полковник мы зэманым мылэжьэж Шипилов Валерий и IэдакъэщIэкI «Пишутся душой стихи» тхылъыщIэр дунейм къытехьащ.
И лъахэм и щIыуэпсым, псом хуэмыдэу бгыхэм хуиIэ лъагъуныгъэр усэбзэ дахэкIэ къиIуэтэну хузэфIэкIащ Шипиловым. Усэхэм ящыщ Iыхьэр теухуащ гъащIэмрэ дыщыпсэу зэманымрэ я купщIэм, абыхэм щIилъхьа философие гупсысэхэр щIэщыгъуэщ. Псалъэм папщIэ, гъэщIэгъуэнщ махуэ къэс тлъагъу, ауэ гу зылъыдмытэхэм нэгъуэщIынэкIэ уезыгъэплъ усэхэр.
Усыгъэр фIыуэ зылъагъухэм Шипилов Валерий тыгъэф зэрахуищам шэч хэлъкъым.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: