Жел салгъан заран тергелгенди, бузукълукъла кетериле турадыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков тюнене бир-бир  министерстволаны бла службаланы башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда 30 июльда республиканы талай районунда уллу жел салгъан хаталаны кетериуню юсюнден сёлешиннгенди.
Белгилисича, ол кюн Прохладна эмда Зольск районлада талай эл токсуз эмда газсыз къалгъандыла. Ызы бла жаугъан жауун болумгъа артыкъ себеплик этмегенди, буз ургъандан а анга къажау службаны тири къармашыууну хайырындан хатасыз  къутулургъа онг болгъанды. Юрий Коков айтханнга кёре, ол тийреледе ремонт ишле мычымай башланнгандыла, эндиге аланы кёбюсю эбине жетдирилгендиле. «Къалай-алай болса да, кёплени жашау журтларына, мюлклерине, къырал социал учреждениялагъа да кесек заран салыннганды. Ол себепден тийишли комиссияла, ремонт бригадала да кече-кюн демей къармашыргъа керекдиле», - деп чертгенди Башчы.
Шёндюгю болумну юсюнден а КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий билдиргенди. Ол келтирген шартлагъа кёре, жел Прохладна районда жети элни, Зольск районда уа тёртюсюн токсуз къойгъанды. Ансыз къалгъанланы саны битеу да юч минг адам болады. «Аварияны кетериу-жангыртыу ишле мычымай башланнгандыла, аны хайыры бла электрокюч бла жалчытыу да тап халгъа келтириле турады. Алай Солдатскоеде бла Къарагъачда энтта да этер иш аз тюйюлдю. Дагъыда Прохладна районда жети социал учреждение тозурагъанды, ол санда эки Маданият юй, юч сабий садик эмда эки школ.
Зольск районда да бардыла аллай объектле. Ремонт-жангыртыу ишлеге онтёрт бригада къатышады. Битеу тюшген заранны энчи комиссия тергеп башлагъанды», - дегенди премьер-министр.
Жел бла бирге буз да урса, хата бир ненча кереге кёбейгенин белгилегенди МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надежин. «Тийишли служба ол кюн булутланы топ бла 155 кере атып чачханды, аны хайырындан буз хазна жаумагъанды», - деп, ол ремонт-жангыртыу ишлени толусунлай тамамларгъа кюч-къарыу, онгла да жетерча болгъанларын да чертгенди.
Сабанлагъа да хата тюшгенини юсюнден Правительствону башчысыны биринчи орунбасары - эл мюлк министр Сергей Говоров айтханды. Аллай жерлени ёлчеми 3613 гектар болады. Аланы аслам кесегинде нартюх ёсдюрюледи. Дагъыда Прохладна районда эл мюлк объектле тозурагъандыла, ол санда тахта кёгетле бла жемишле сакъланыучу мекям эмда  производстволу объектле.
Кенгешде Правительствону башчысыны орунбасары Владимир Болотоков, саулукъ сакълау министр Марат Хубиев, «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны таматасы Александр Цыплухин, «Каббалкэнерго» акционер обществону тамата инженери Алибек Яганов да сёлешгендиле. Марат Хубиев билдиргеннге кёре, жел ургъанда тогъуз адам ачыгъанды, насыпха, аланы саулукъларына артыкъ уллу хата тюшмегенди, барысына да амбулаториялада терк медицина болушлукъ берилгенди.
Къайсы элде неллай бир сомгъа  заран тюшгенин тергеуню, къыралдан болушлукъ алыргъа тийишлилени тизмесин къурауну эмда аланы не бла онгдурургъа боллугъун белгилеуню мычымай къолгъа алыргъа чакъыргъанды Юрий Коков. «Хар кимни да жарсыууна къулакъ салыгъыз, кишини да сансыз этмегиз. Юйюрлеринде сабийлери, абаданлары болгъанлагъа бютюнда къайгъырыгъыз. Болушлукъ излегенлеге аны терк тапдырыргъа кюрешигиз», - деп, республиканы Башчысы тийишли буйрукъла бергенди.

 

 

Улбашланы Мурат
Поделиться: