Сакъланнган комплексни къурулушу къыстау барады.

Билдиргенибизча, Яникой элде физкультура-саулукъландырыу комплексни къурулушу къыстау барады. Объектни жангы жылгъа дери хайырланыргъа берирге деп борч салыныпды.
Яникойчула бла каменкачыла быллай спорт комплексни эрттеден сакълайдыла. Аны юсюнден хапар 15 жылдан бери барады, проектле да бар эдиле, алай аллай онг а жаланда бюгюнлюкде чыкъгъанды. Къурулуш КъМР-ни «Къабарты-Малкъар Республикада физкультураны бла спортну айнытыу» деген республикалы къырал программаны чеклеринде башланнганды. Бу магъаналы ишни башланыууна элли жашладан бири РФ-ни Ич ишле министерствосуну Нальчик шахарда управлениясыны таматасы  полицияны полковниги Геграланы Марат да себеплик этгенди.
Белгиленнген жумушла къалай бардырылгъанларына контроль этер мурат бла объектни КъМР-ни спорт министри Хасанланы Ислам да жокълагъанды. Анга Марат Муталифович бла бирге эл администрацияны башчысы Беппайланы Илияс да тюбегенди. Ол подрядчик бла да сёлешгенди, белгиленнген жумушла тохташдырылгъан графикге кёре бардырылгъанларына бла къалгъанларына эс бёлгенди.
658 квадрат метрде орналгъан ФОК-да спорт, тренажёр залла эм дагъыда бир ненча кабинет боллукъдула. Бюгюнлюкде подряд организация объектни мурдорун салып, аны кючлеу ишлени бардырады.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: