Министрым пщэрылъыр егъэзащIэ.

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм накъыгъэм и 29-м щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэм КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм щIыгъуу къызэригъэпэща «Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI», «2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI», республикэ зэпеуэхэм щытекIуа­хэмрэ абы хэтахэмрэ. 

КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин и псалъэм къыхигъэщащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм цIыхубэм я деж и чэзум нахьэс псалъэм мы­хьэнэ ин зэриIэр. Къумахуэ Мухьэдинрэ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Ша­ваевэ Разиятрэ зэпеуэхэм пашэ щы­хъуа, абы зи зэфIэкI щеплъыжа журналистхэм хуагъэфэща дипломхэр, щIыхь тхылъхэр, саугъэтхэр иратыжащ икIи абыхэм зы­хуагъэзащ я IэщIагъэм жэуаплыныгъэ пылъу дяпэкIи бгъэдыхьэну, ехъулIэныгъэхэр щызыIэрагъэхьэну, журналистикэм и пщIэр ямыгъэкIуэдыну. 
«Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI» зэпеуэр къызэрагъэпэщащ а махуэшхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. Зэхьэзэхуэм и «Печать хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я очерк нэхъыфI» унэтIыныгъэм япэ увыпIэр къыщихьащ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и корреспондент Васинэ Вероникэ. ЕтIуанэ хъуащ ­КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм тхыдэмкIэ и музейм и унафэщI, МВД-м и ветеран Черновэ Алёнэ. Ещанэ увыпIэр лъагъэсащ «Черекские вести» газетым и лэжьакIуэ Ольмезов Къубэдий. 
«2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI» зэпеуэр къызэрагъэпэщащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэ нэхъыфIхэр ягъэпэжэн папщIэ. Зэхьэзэхуэр унэтIыныгъэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ щытащ. Апхуэдэхэщ «Печать тхыгъэ ­нэхъыфI», «Интернет тхыгъэ нэхъыфI», «Телепрограммэ нэ­хъыфI»,­ «Радиопрограмэ нэхъыфI». 
«Печать тхыгъэ нэхъыфI» унэ­тIыныгъэм пашэ щыхъуахэу «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент ТекIужь Заретэ, «Минги Тау» журналым и редактор Бейтуганов Ис­мэхьил, «Горянка» газетым и корреспондент Битокъу Маринэ сымэ дипломхэр хуагъэфэщащ. Республикэм и щIыналъэхэм къы­щыдэкI газетхэм ящыщхэу зэхьэ­зэхуэм щытекIуащ «Баксанский вестник» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Ныр Iэуес, «Майские новости» газетым и редактор Московский Виктор, «Лес­кенская газета» газетым и редактор нэхъыщхьэ ГуIэтыж Залинэ сы-            мэ. 
«Интернет тхыгъэ нэхъыфI» унэтIыныгъэм щытекIуащ «Советская молодёжь» газетым и редакцэм щиIэ Инстаграм напэкIуэцIым и унафэщI, редактор Печоновэ Наталие. 
«Телепрограммэ нэхъыфI» Iы­хьэм щагъэлъэпIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалым и лэ­жьакIуэхэу Бжьахъуэ Лёлэ, Шыбзыхъуэ Астемыр, Ахкубеков Аслъэн сымэ.
«Радиопрограмэ нэхъыфI» унэ­тIыныгъэм къыщыхэжаныкIахэм ящыщу зи цIэ ираIуахэм ящыщщ «Къэбэрдей-Балъкъэр» радиом и лэжьакIуэхэу МахуэлI Хъаджэтрэ Ахматовэ Сафарьятрэ, ВГТРК-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и ­къудамэм и корреспондент Беслъэней Еленэ сымэ. 
Къумахуэ Мухьэдин зэхыхьэм щигъэзэщIащ Москва Лъэпкъ политикэмрэ щIыналъэхэм я зэпыщIэныгъэхэмкIэ и департаментым и унафэщI Сучков Виталий пщэрылъ къыщищIа къалэн гуапэр. Минист­рым абы къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналиститIым яритыжащ, щIына­лъэхэм щыпсэу лъэпкъ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэр сурэтыщI ­гъуаз­джэм зегъэужьыным ехьэлIауэ зэры­зэдэлажьэм теухуа хъыбархэмкIэ зэрызэхъуажэр нэхъри зэрагъэбыдэм, лъэпкъхэм я щэнхабзэ щIэин­хэр хъумэным, ахэр гъэбэ­гъуэным хуэунэтIа лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэрызэфIахым, гъэ къэс ирагъэкIуэкI «Нартхэм я хъугъуэ­фIыгъуэ» дунейпсо сабий фести­валь-зэпеуэр къызэгъэпэщыным жы­джэру зэрыхэтым папщIэ. ФIы­щIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и къудамэм и редактор Богачёвэ Иринэрэ «Адыгэ псалъэ» газетым и журналист, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Уэрдокъуэ Женярэ. 
Апхуэдэу зэхыхьэ гуапэм щагъэ­пэжащ зэпеуэм и унэтIыныгъэхэм зи зэфIэкI щеплъыжа ди лэ-­

жьэ­гъухэри.

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.
 
 

Сурэтхэр Къарей Элинэ Трихащ.
Поделиться: